Dagtekst maandag 10 mei

Pas op dat niemand je vangt met filosofie en bedrieglijke, holle ideeën gebaseerd op menselijke tradities. — Kol. 2:8.

Satan wil ons tegen Jehovah opzetten. Om dat doel te bereiken, probeert hij je denken te beïnvloeden. Hij wil eigenlijk je geest gevangennemen en beheersen. Hij probeert met bedrog of overtuigingskracht in te spelen op je verlangens zodat je hem gaat volgen (Kol. 2:4). Loop je echt het gevaar door Satan te worden misleid? Absoluut. Bedenk dat Paulus de waarschuwing in Kolossenzen 2:8 niet schreef aan ongelovige mensen. Hij schreef aan christenen die met heilige geest waren gezalfd (Kol. 1:2, 5). Die christenen liepen gevaar, maar voor ons in deze tijd is het gevaar nog groter (1 Kor. 10:12). Waarom? Omdat Satan naar de aarde is gegooid en hij gefocust is op het misleiden van Gods loyale aanbidders (Openb. 12:9, 12, 17). Bovendien leven we in een tijd dat slechte  mensen en bedriegers ‘van kwaad tot erger’ vervallen (2 Tim. 3:1, 13). w19.06 2 ˚1-2

Ik heb het in het verleden al een aantal keer eerder gezegd, maar desondanks is het toch voor herhaling vatbaar. Satan de Duivel is veel slimmer en invloedrijker dan Jehovah’s Getuigen beseffen. Wat is er nou sluwer dan christenen ervan te overtuigen dat Jezus al zou zijn teruggekeerd en dat Christus op dit moment al zou regeren in zijn Koninkrijk en dat Satan op dit moment al uit de hemel zou zijn neergeslingerd, terwijl dat helemaal nog niet het geval is?

De ruwe waarheid is dat zodra Jezus naar de aarde terugkeert om de oordeelsfase in te luiden, dat hij op dat moment een gemeente op aarde zal hebben. Jezus is op dit moment nog niet naar de aarde teruggekeerd. Evenmin zijn Satan en zijn engelen op dit moment al uit de hemel neergeworpen.

Jezus gaf ons de illustratie waaruit we leren hoe de engelen tijdens het besluit ervoor zullen zorgen dat alle wetteloze personen uit zijn gemeente, zijn Koninkrijk, zullen worden verwijderd door deze gebeurtenis te vergelijken met een oogst. Dat zal het moment zijn waarop het onkruid zal worden ontworteld en zal worden samengebundeld om te worden verbrand. Tegelijkertijd zal dan ook de tarwe worden verzameld in de voorraadschuur.

Satan heeft degenen die zich bevinden onder de invloed van het Wachttorengenootschap ervan overtuigd dat deze oogst al meer dan een eeuw geleden plaatsvond. Heel slim bedacht en tegelijkertijd ook belachelijk.

Volgens het Wachttorengenootschap symboliseert het onkruid alle personen die zichzelf christenen noemen en die niet met de Bijbelonderzoekers waren geassocieerd. De vraag, op wat voor manier de katholieken, protestanten en wat dan ook zouden zijn samengebundeld en zouden zijn verbrand in de vurige oven, blijft een raadsel. Waarom zou een dergelijke oogst-operatie nodig zijn geweest indien de Bijbelonderzoekers destijds al een afzonderlijke en onderscheiden sekte waren? De Bijbelonderzoekers waren namelijk heel gemakkelijk te onderscheiden van de andere denominaties. Het is natuurlijk absurd; maar we hebben het hier wel over de officiële leer van het Wachttorengenootschap en daarom wordt er ook van alle Jehovah’s Getuigen verwacht dat ze deze leer zonder enige twijfels dienen te geloven. Inderdaad, de invloed van Satan gaat veel verder dan men zou denken.

Wanneer we de bovenstaande dagtekst lezen dan kunnen we concluderen dat het Wachttorengenootschap hier volkomen gelijk heeft. Jehovah’s Getuigen lopen inderdaad het gevaar om te worden misleid. Het bovengenoemde bedrog lijkt op dit moment misschien relatief onschuldig, maar zodra Christus daadwerkelijk komt, zullen Jehovah’s Getuigen in opperste verwarring raken. Dat komt doordat alle dingen die verband houden met de komst van Christus zich op dat moment zullen beginnen te openbaren; namelijk een wereldoorlog, voedseltekorten, pandemieën, aardbevingen, angstaanjagende schouwspelen uit de hemel, en alle andere voorzegde tekenen – kortom, alle dingen waarvan Jehovah’s Getuigen op dit moment nog geloven dat deze al lang geleden zouden hebben plaatsgevonden. En met lang geleden bedoelen we zelfs ten tijde van een vervlogen generatie die op dit moment niet meer in leven is. En temidden van alle verwarring en angst waarschuwde Jezus ons nadrukkelijk van tevoren dat er gedurende deze tijd vele valse profeten en valse christussen zullen opstaan en dat ze grote tekenen zullen verrichten om daarmee velen te misleiden. Het doelwit van de Bedrieger zullen, zoals altijd, degenen zijn die aan God toebehoren. Jezus ging zelfs zo ver door te zeggen dat de misleiding van Satan zo intens zou zijn dat als het mogelijk was, zelfs de uitverkorenen zouden worden misleid.

Zoals de situatie er op dit moment voorstaat, zijn degenen die in het Koninkrijk van Christus zijn geroepen op dit moment al misleid, omdat ze opereren onder de krachtige waanvoorstelling dat het Koninkrijk al zou zijn opgericht en dat Jezus op dit moment al onzichtbaar aanwezig is en aan het regeren zou zijn. Dat is ongetwijfeld ook de reden waarom de dwaze maagden op een bepaald moment buitengesloten zullen worden wanneer de bruidegom arriveert. Ze zullen niet beschikken over voldoende geestelijke scherpzinnigheid om de weg in het donker te kunnen vinden vanwege de duisternis die op dat moment zal heersen. Ze zullen op dat moment opkijken naar het Wachttorengenootschap in de hoop dat het Wachttorengenootschap hen zal voorzien in extra ‘olie’.

Maar waarom zal het voor de uitverkorenen dan onmogelijk zijn om te worden misleid gedurende deze kritieke tijd waarin velen zullen worden misleid door te geloven dat Jezus zich bevindt in de wildernis of in de binnenkamers van het kasteel in Warwick? Het antwoord op deze vraag luidt: Omdat Jezus zichzelf persoonlijk aan hen zal gaan openbaren. Ze zullen Jezus aanschouwen in al zijn heerlijkheid en glorie. Dat is namelijk wat de parousia betekent. En dat is ook het moment wanneer de uitverkorenen zo helder zullen gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader.

Dat is ook wat vooraf werd uitgebeeld door de Transfiguratie. Petrus, Jakobus en Johannes zagen Jezus zo helder schijnen als de zon. Pas jaren later legde Petrus de betekenis van het visioen uit door te zeggen: Toen we de kracht en aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus aan jullie bekendmaakten, baseerden we ons niet op slim bedachte verzinsels. Integendeel, we zijn ooggetuigen geweest van zijn grootheid. (2 Petrus 1:16)

De 1914-doctrine van het Wachttorengenootschap betreft niets anders dan een ‘slim bedacht verzinsel’. Er leeft op dit moment niemand op deze aarde die een persoonlijke ooggetuige is geweest van de grootheid van Christus. Echter zal dit niet voor altijd zo blijven.