Dagtekst zaterdag 8 mei

Let op dat er bij jullie niemand is die seksueel immoreel is. — Hebr. 12:16.

Jehovah haat elke vorm van slechtheid (Ps. 5:4-6).Wat moet hij een hekel hebben aan seksueel misbruik van kinderen — een uitzonderlijk weerzinwekkende vorm van slechtheid! Wij als Getuigen van Jehovah denken er net zo over als hij. We hebben een afschuw van kindermisbruik en tolereren het niet in de christelijke gemeente (Rom. 12:9). Elk geval van kindermisbruik gaat lijnrecht in tegen ‘de wet van de Christus’! (Gal. 6:2) Alles wat Jezus door woord en voorbeeld onderwees is gebaseerd op liefde en bevordert gerechtigheid. Ware christenen die zich door die wet laten leiden, behandelen kinderen op zo’n manier dat ze zich veilig en echt geliefd voelen. Maar kindermisbruik is zelfzuchtig en slecht. Het maakt dat een kind zich onveilig gaat voelen en denkt dat niemand van hem houdt. Jammer genoeg worden ook ware christenen hierdoor getroffen. Hoe komt dat? Omdat er heel veel ‘slechte mensen en bedriegers’ zijn en sommige misschien de gemeente proberen binnen te komen (2 Tim. 3:13). Ook zijn er personen die beweren deel uit te maken van de gemeente maar die toegeven aan perverse vleselijke verlangens en kinderen seksueel misbruiken. w19.05 8 ˚1-3

De meeste mensen op deze aarde ‘hebben een afschuw van kindermisbruik’. Christenen, moslims, atheïsten en wie dan ook, beseffen dat het ook verkeerd is om te liegen, te stelen en te moorden. Het is algemeen bekend dat pedofielen die in de gevangenis zitten, zelfs door hun eigen medegevangenen dikwijls worden beschimpt en afgeranseld. We kunnen daarom ook vaststellen dat het helemaal niet bijzonder is om kindermisbruik te haten. Het is daarom ook geen reden voor het Besturende Lichaam om zichzelf op de borst te kloppen en zichzelf te prijzen voor het feit dat ze kindermisbruik haten.

Kindermisbruik onder Jehovah’s Getuigen resulteert in diverse problemen. Ten eerste zorgt dit ervoor dat de fundamentele leer van het Wachttorengenootschap wordt blootgelegd als zijnde een leugen. Welke leerstelling gaat het dan om? De leerstelling dat Christus al lang geleden (1914) zou zijn teruggekomen en dat hij de zaken al lang geleden zou hebben rechtgezet en dat Jehovah’s Getuigen op dit moment al vertoeven in een geestelijk paradijs.

Volgens de Bijbel wordt de conditie die het Wachttorengenootschap zelf een “geestelijk paradijs” noemt, beschreven als een plaats die wordt gekenmerkt door de totale afwezigheid van slechte personen. De profetieën stellen goede en slechte mensen tegenover elkaar door ze te vergelijken met lammeren en leeuwen. En volgens de Bijbel zal er, wanneer Christus komt, een geestelijke toestand ontstaan waarbij slechte mensen niet zullen worden toegelaten tot deze beschermde omgeving. Dit wordt in Jesaja ook wel beschreven als ‘de Weg van Heiligheid’. We lezen in Jesaja 35:8-9 het volgende: En daar zal een hoofdweg zijn, een weg die de Weg van Heiligheid wordt genoemd. Geen onreine zal die betreden. Die weg is alleen voor degene die erop mag wandelen. Geen dwaas dwaalt er rond. Geen leeuw zal er zijn, roofdieren zullen er niet op komen. Die zullen zich daar niet bevinden. Alleen degenen die zijn teruggekocht zullen erop wandelen.

Pedofielen worden vaak ook wel beschreven als seksuele roofdieren.

Ze gaan eropuit, ze zoeken, ze achtervolgen en ze jagen op zwakkere, onschuldige wezens. Het Wachttorengenootschap geeft zelf ook toe dat Jehovah kindermisbruik absoluut haat. Aangezien er volgens de Bijbel geen roofzuchtige menselijke beesten van welke aard dan ook zullen worden toegelaten op de Weg van Heiligheid, en aangezien er niemand zal zijn die op de berg van Jehovah ook maar enig kwaad zal toebrengen aan een ander, hoe komt het dan dat er door beestachtige mensen vele duizenden kinderen zijn aangevallen waarbij hun onschuld is verslonden door deze sluwe seksuele roofdieren? Het Wachttorengenootschap verraadt overigens zichzelf in hun bovenstaande commentaar, door te erkennen dat er wel degelijk slechte mensen en bedriegers zijn die vrije toegang hebben tot de kudde om zo het veronderstelde geestelijke paradijs te belagen. Hieruit kunnen we slechts 2 verschillende mogelijkheden opmaken:

  • of Jehovah’s Weg van Heiligheid is een schijnvertoning
  • of het Wachttorengenootschap liegt zelf!

Om de kudde te kunnen misleiden, heeft het Wachttorengenootschap de term ‘geestelijk paradijs’ geherdefinieerd als louter een plaats waar iedereen in hetzelfde gelooft. Dit zou men overigens ook kunnen zeggen van iedere mogelijke sekte. Echter is dit, zoals elke oprechte christen makkelijk kan vaststellen, niet datgene wat de Bijbel ons hierover leert. Net zoals toen de engelen van God Adam en Eva hadden verdreven uit de tuin van Eden, waarbij machtige cherubs door middel van ronddraaiende vurige zwaarden de weg bewaakten naar de boom des levens, zo is het ook met de Weg van Heiligheid. Enkel en alleen reine en zachtmoedige personen die hun geloof richten op God en Hem tevens gehoorzamen, zullen worden toegelaten om de Weg van Heiligheid te mogen betreden. Er zullen absoluut geen “slechte mensen en bedriegers” zijn en er zullen ook geen leugenachtige opscheppers en roofdieren van welke soort dan ook worden toegelaten – geen enkele!

Ten tweede lopen we hier ook nog tegen het grotere probleem aan. God houdt ouderlingen verantwoordelijk voor degenen over wie ze toezicht houden. Gedurende de afgelopen 40 jaar zijn er binnen de gemeenten van Jehovah’s Getuigen enkele tienduizenden kinderen misbruikt. Is hier behalve de pedofielen dan niemand medeverantwoordelijk? Jazeker wel. Iemand zal verantwoording moeten gaan afleggen aan God.

Gods wet vereist dat degenen die toezicht uitoefenen ervoor dienen te zorgen dat de kwetsbaren moeten worden beschermd – de spreekwoordelijke vaderloze jongen. Heeft het Wachttorengenootschap dan de rechtszaak van de misbruikten bepleit? Verre van dat! Het Wachttorengenootschap heeft in de praktijk bewezen dat ze de juridische tegenstanders bleken te zijn van de misbruikslachtoffers. Jehovah zelf weet dat dit waar is.

Het Wachttorengenootschap is tot op het bot doordrenkt met huichelarij. Op dit moment beweren ze dat kindermisbruik een misdaad is en dat pedofielen de prijs zouden moeten betalen voor hun misdaden, maar gedurende tientallen jaren was het juist beleid van het Wachttorengenootschap om dergelijke criminelen te beschermen tegen de lange arm van de wet. Om dat schandalige feit nog verder te onderstrepen, onthulde onlangs een regeringscommissie in Australië die het kindermisbruikbeleid van verschillende organisaties onderzocht, dat in meer dan 1000 gevallen van seksueel misbruik van kinderen binnen de geloofsgemeenschap van Jehovah’s Getuigen die eveneens onder de aandacht werden gebracht van de lokale gemeenteouderlingen, dat er bleek dat bij geen enkele van deze 1000 misdaden ook maar een enkele zaak werd gemeld bij de lokale politie. Geen enkele! Dat is dan ook geen toeval. Zoals alle Jehovah’s Getuigen heel goed weten, oefent de Wachttoren-organisatie volledige controle uit over de diverse gemeenten. Het feit dat er geen enkele aangifte is gedaan bij de lokale politie van een misdrijf tegen een kind, geeft duidelijk blijk van hun ingenomen beleidspositie.

Het Besturend Lichaam schept er publiekelijk over op dat er niemand is die zich zo goed inzet als Jehovah’s organisatie ten behoeve van de bescherming van kinderen. Met een fictieve verontwaardiging doen ze de aanklachten richting hun adres af als “leugens van afvalligen”. Echter valt er tegelijkertijd niet te ontkennen dat gemeenteouderlingen met hulp en steun vanuit de juridische afdeling van het Wachttorengenootschap hebben laten zien dat ze slachtoffers van seksueel misbruik inclusief hun families angst hebben aangepraat en hebben geïntimideerd wanneer zij aangaven dat zij naar de politie wilden stappen om aangifte te gaan doen van het seksueel misbruik. Ouderlingen kregen vanuit Bethel de instructies om niet samen te werken met de politie. Het Wachttorengenootschap heeft de ouderlingen bevolen om rapporten en verslagen te vernietigen van juridische hoorzittingen door een zogenaamd ‘juridisch comité’ van ouderlingen. En ondanks dit alles blijft het Besturende Lichaam er al die tijd over opscheppen dat ze er trots op zijn dat ze kindermisbruik verafschuwen.

Jazeker, het kan ook niet anders dan dat Jehovah kindermisbruik intens haat, echter walgt Jehovah nog het meest van de misselijkmakende huichelarij en de dubbelhartige tweespraak vanuit de kant van degenen die zijn geplaatst op toezichthoudende posities en van wie wordt verwacht dat ze alles in het werk horen te stellen om Gods kwetsbare lammeren te beschermen door gebruik te maken van alle middelen die ze hebben.

Omdat we naar Gods evenbeeld zijn geschapen, vertrouwt de Schepper goddelijke macht toe aan degenen binnen Zijn organisatie op aarde om te mogen oordelen. Echter is Jehovah wel de ultieme Rechter der rechters – de God der goden. De 82ste Psalm vormt een weergave van de berisping welke wordt gericht tot degenen aan wie de macht is gegeven om als zonen van God te mogen oordelen, maar die hierin falen, waardoor de fundamenten van de aarde worden geschud, dat wil zeggen, de aardse organisatie.

“God neemt plaats in zijn vergadering, te midden van de goden spreekt hij recht: ‘Hoelang zullen jullie nog onrechtvaardig oordelen en partij kiezen voor slechte mensen? Verdedig de zwakken en de vaderloze kinderen. Doe recht aan de hulpelozen en de behoeftigen. Bevrijd de zwakken en de armen, red ze uit de hand van de slechten.’ Ze weten niets en ze begrijpen niets, ze dwalen rond in duisternis. Alle fundamenten van de aarde schudden. ‘Ik heb gezegd: “Jullie zijn goden, jullie zijn allemaal zonen van de Allerhoogste. Maar jullie zullen sterven net als mensen, jullie zullen vallen zoals elke andere vorst!”

Sta op, o God, en oordeel de aarde,

 want alle volken zijn van u.

Psalm 82