Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit oorspronkelijke artikel werd in het Engels gepubliceerd op 2 juni 2019. Dit artikel betreft deel 10 uit de reeks artikelen die in het teken staan van het profetische Bijbelboek Ezechiël.

De publicatie van het wachttorengenootschap getiteld “Zuivere Aanbidding – Eindelijk Hersteld!” heeft heel wat werk gekost. En dat bedoel ik niet op een positieve manier. Het zit vol met weglatingen, tegenstrijdigheden en regelrechte misleidingen. Het is ronduit tergend om te lezen. Maar is dat dan ook niet typerend voor het Wachttorengenootschap wanneer het gaat om de interpretatie van profetieën? Ironisch genoeg blijkt dat het uiterst profetische Bijbelboek Ezechiël, dat Bethel hier probeert te verklaren, namelijk zelf een helder licht schijnt op de donkerste uithoeken van hun eigen ‘zuivere aanbidding’.

Omdat de ‘Zuivere Aanbidding-publicatie’ van het Wachttorengenootschap zelf nogal van de hak op de tak springt, zal ik mijn commentaar enkel richten op het negende en tiende hoofdstuk van het boek Ezechiël. Wanneer we beginnen bij hoofdstuk 11 wordt Ezechiël hier naar de oostelijke toegangspoort van het huis van Jehovah gebracht, waar hij 25 mannen ziet staan. Er is geen twijfel over dat dit ook precies dezelfde mannen zijn die zich ook neerbogen voor de zon in hoofdstuk 8. Jehovah spreekt vervolgens tot Ezechiël en zegt tegen hem: Mensenzoon, dit zijn de mannen die kwade plannen smeden en slechte raad geven in deze stad. Ze zeggen: “Het is toch de tijd om huizen te bouwen? De stad is de kookpot en wij zijn het vlees.” (Ezechiël 11:2-3)

Wat wordt er precies bedoeld met deze mannen die kwade plannen smeden? Ze verklaarden dat Jeruzalem niet zou worden vernietigd. Wat er buiten ook zou gebeuren, niets zal hen kwaad kunnen doen zolang ze zelf maar binnen de muren van de stad blijven. Buiten kan het vuur vernietiging aanrichten maar zelf zijn ze veilig in de kookpot. Alles verliep precies zoals gewoonlijk. Een tijd voor de bouw van nieuwe huizen.

Ezechiël profeteerde vervolgens: Wat jullie zeggen is waar, huis van Israël, en ik weet wat jullie denken. Jullie hebben de dood van velen in deze stad veroorzaakt en jullie hebben haar straten gevuld met lijken.” Daarom zegt de Soevereine Heer Jehovah: “De lijken waarmee jullie de stad hebben bezaaid zijn het vlees en de stad is de kookpot. Maar jullie zullen daaruit worden weggevoerd. Jullie zijn bang voor het zwaard? Een zwaard zal ik over jullie brengen”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah. “Ik zal jullie uit haar wegvoeren en jullie aan vreemdelingen overleveren en het oordeel aan jullie voltrekken. Jullie zullen omkomen door het zwaard. Bij de grens van Israël zal ik jullie oordelen en jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben. De stad zal geen kookpot voor jullie zijn en jullie zullen niet het vlees erin zijn. Bij de grens van Israël zal ik jullie oordelen en jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben. Want jullie hebben mijn voorschriften niet nageleefd en mijn bepalingen niet uitgevoerd, maar jullie hebben gehandeld naar de bepalingen van de volken om je heen.” (Ezechiël 11:5-12)

Jeruzalem zou worden vernietigd. Ondanks het feit dat God deze stad in het verleden had beschermd en gezegend, waren de dingen veranderd. De goddeloze Joden zouden niet meer worden beschermd tegen het zwaard van Babylon.

Wat lijkt dit toch veel op het leiderschap van Jehovah’s Getuigen in deze tijd. Ze veronderstellen dat de Wachttoren-organisatie de kookpot is. Zolang iemand maar binnen in de organisatie blijft dan zijn ze veilig. Dat is dan ook het thema van de publicatie “Zuivere Aanbidding – Eindelijk Hersteld!”. Alle Bijbelse profetieën worden op zo’n manier uitgelegd dat de Wachttoren-organisatie wordt afgeschilderd als de ark van redding. Niemand die zich buiten de organisatie bevindt zal het overleven. Is dat ook niet precies wat Jehovah’s Getuigen met heel hun hart en ziel geloven?

De denkwijze van het Besturende Lichaam wordt uitgedrukt door die 25 mannen die kwade plannen aan het smeden zijn – door te verklaren dat het tijd was om huizen te bouwen. Gezien het feit dat de Bethelfamilie onlangs nog zijn intrek heeft genomen in hun luxueuze nieuwe granieten hoofdkantoor in het plaatsje Warwick op het rustige platteland van New York, wie zou dan nog kunnen ontkennen dat Bethel in de veronderstelling leeft dat hun werken zullen blijven bestaan? Sommigen hebben zelfs luidkeels hun vertrouwen uitgesproken dat het Warwick-gebouwencomplex de verdrukking zal gaan overleven om vervolgens in de nieuwe wereld te gaan dienen als het aardse hoofdkwartier.

Het elfde hoofdstuk van Ezechiël betreft niet alleen maar kommer en kwel. Integendeel zelfs. God heeft een doel in gedachten. Het klopt inderdaad dat de verwoesting van Jeruzalem een gruwelijke ramp was die diende als een straf van Jehovah, maar God ging verder en zei ook nog het volgende: Ik zal jullie bijeenbrengen uit de volken en jullie verzamelen uit de landen waarover jullie verstrooid zijn, en ik zal jullie het land van Israël geven. Ze zullen daar terugkomen en alle walgelijke dingen en afschuwelijke praktijken eruit verwijderen. Ik zal ze een verenigd hart geven en ik zal een nieuwe geest in ze leggen. Ik zal het hart van steen uit hun lichaam verwijderen en ze een hart van vlees geven, zodat ze mijn voorschriften en bepalingen naleven en die gehoorzamen. Dan zullen ze mijn volk zijn en zal ik hun God zijn. (Ezechiël 11:17-20)

Ah, kijk nou toch eens! Een herstel! Een nieuw hart en een nieuwe geest. Dat is inderdaad nogal wat.

Laten we nu eens gaan kijken naar de volkomen onjuistheid van de interpretatie van het Wachttorengenootschap, zoals die wordt gepresenteerd in het negende hoofdstuk van hun ‘Zuivere Aanbidding’-publicatie.

De vernietiging van Jeruzalem is een voorbode van de grote verdrukking, dat is tenminste wat het Wachttorengenootschap onderwijst. Jezus sprak daarnaast ook over Jeruzalem dat zal worden verwoest tijdens de grote verdrukking die over de gehele bewoonde aarde zal komen. In de nasleep van die wereldomvattende ramp zal er een grote bijeenkomst van de uitverkorenen plaatsvinden uit de vier windhoeken van de aarde. Dat is ook het moment waarop Jehovah hun God zal worden en wanneer zij Jehovah’s volk zullen gaan worden. Echter is dit niet hoe het Wachttorengenootschap erover denkt.

Volgens het Wachttorengenootschap zou namelijk op onverklaarbare wijze de vernietiging van het tegenbeeldige anti-typische Jeruzalem evenals de ballingschap van Gods volk in het grotere Babylon al meer dan duizend jaar geleden hebben plaatsgevonden! Vermoedelijk zouden christenen zich al eeuwenlang in geestelijke gevangenschap hebben bevonden. Deze periode gaat helemaal terug tot aan het begin van het ontstaan van de heidense christenheid. Wat daarnaast nog absurder is, is het feit dat volgens Bethel de heerschappij van de christenheid over de waarheid een uiting zou zijn geweest van Gods woede. Maar verbazingwekkend genoeg koelde volgens het Genootschap Gods woede op een bepaald moment blijkbaar af en vond in het jaar 1919 schijnbaar het grootse herstel plaats. Jehovah’s Getuigen zouden klaarblijkelijk de waardige ontvangers zijn geweest van de harten van vlees (in tegenstelling tot harten van steen) en ze zouden daarnaast toen ook de verenigende geest hebben ontvangen en bovenal zou God toen ook hebben verklaard dat ze zijn volk zijn.

Hoe treffend blijkt Gods beschrijving van de Joden op dit moment ook te zijn voor Jehovah’s Getuigen: Mensenzoon, je woont in een opstandig huis. Ze hebben ogen om te zien maar ze zien niet, ze hebben oren om te horen maar ze horen niet, want het is een opstandig huis.(Ezechiël 12: 2)

Ezechiël ging verder door te herhalen dat het einde nabij was. God zou als het ware zijn net over de stad heenwerpen, en de opstandige Joden werden vervolgens in ballingschap afgevoerd naar Babylon.

Mensenzoon, jullie hebben toch deze spreuk in Israël: “De dagen gaan voorbij en geen enkel visioen komt uit”? Zeg daarom tegen ze: “Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘Ik zal dit spreekwoord laten verdwijnen en het zal in Israël niet meer als spreuk worden gebruikt.’” En zeg tegen ze: “De dagen zijn nabij en alle visioenen zullen uitkomen.” Want er zal geen bedrieglijk visioen of vleiende waarzeggerij meer zijn in het huis van Israël.” (Ezechiël 12: 22-24)

Datgene wat het Wachttorengenootschap presenteert – hun hele dogma, waarbij de Organisatie in het middelpunt van alles wordt geplaatst – als de vervulling van elke profetie – is niets minder dan een bedrieglijk visioen. Dit wordt in Ezechiël perfect omschreven als ‘vleiende waarzeggerij’. Hoezo eigenlijk?

Het Besturende Lichaam kent zichzelf de exclusieve bevoegdheid toe dat zij de enigen zijn die in staat zijn om de betekenis van Bijbelse profetie te kunnen onderscheiden. Het is waar dat ze beweren dat alle gezalfde personen gezamenlijk behoren tot een zogenoemde “Ezechiëlklasse”, wat dat ook moge zijn, maar dat is slechts een uitspraak voor de bühne. Niemand beschikt in werkelijkheid over een stem behalve de redactiemedewerkers van Bethel. Hoewel iedere Jehovah’s Getuige een Bijbel bezit en tevens beschikt over de capaciteiten om mee te kunnen lezen en redeneren, vertrouwt het Besturende Lichaam op de een of andere manier niet op het verstand. Ze maken zich geen zorgen over tegenstrijdigheden. Bij wijze van insinuatie worden Jehovah’s Getuigen ertoe gebracht te geloven dat de ingewijden binnen Bethel op een hoger niveau van geestelijk bewustzijn opereren. Vanwege hun aanstelling als de getrouwe slaaf die belast is met het verschaffen van geestelijk voedsel, wordt aangenomen dat hun interpretaties voortkomen als gevolg van hun nauwe verbinding met de Goddelijke bron, wat neerkomt op een soort waarzeggerij. En zoals reeds vermeld, en zoals ook voor iedereen duidelijk zou moeten zijn, wordt de Organisatie afgeschilderd als de stad op de berg die zich koestert in de stralende hemelse gloed. Inderdaad! Vleiende waarzeggerij!

Mijn boodschap aan hen is dezelfde als die van Ezechiël: de dagen zijn nabij. En elk visioen van de profetie van Jesaja tot Openbaring zal uitkomen. Er zal geen sprake meer zijn van enige vertraging. De dagen van de vleiende waarzeggerij van het Wachttorengenootschap zijn bijna voorbij. Binnenkort zullen de raketten worden afgevuurd en zullen ze beginnen te vliegen door de lucht. Het laatste koninkrijk zal dan aan de macht komen. Dit laatste koninkrijk zal gaan dienen als de uitvoerder van de straf die van Jehovah komt. De dwaze profeten van het Wachttorengenootschap zullen waardeloos blijken te zijn. Het zal zijn alsof de woorden van de profeten op dat moment tot leven zullen komen en live op het moment zullen worden uitgesproken. De dwaze profeten zullen niet langer meer in staat zijn om de boodschap te controleren, zoals de profetie zelf ook voorzegt: Want ik, Jehovah, zal spreken. Elk woord dat ik spreek, zal zonder uitstel gebeuren. In jullie dagen, opstandig huis, zal ik het woord spreken en het uitvoeren”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah.”  (Ezechiël 12:25)

Wordt vervolgd…