Opmerking van de Nederlandse vertaler: De onderstaande tekst is een ruwe Nederlandse vertaling van de nieuwe video van Robert King die hij gisteren op YouTube heeft gezet. Voor de Nederlandse bezoekers die liever de vertaling lezen heb ik zijn video dezelfde avond nog vertaald. Ik wens u veel leesplezier.

Paul Hettinga

 

Wanneer we de tweede brief aan de Thessalonicenzen lezen, dan zien we dat de apostel Paulus in het eerste hoofdstuk spreekt over de Tweede Komst van Christus, waar hij schrijft dat Jezus wraak zal nemen op hen die God niet kennen evenals op hen die het goede nieuws over hem niet zullen gehoorzamen. Vervolgens zegt Paulus nog iets heel interessants in vers 10. Hij zei: “Dat zal gebeuren op de dag dat hij komt om geëerd te worden in verband met zijn heiligen en om bewonderd te worden door iedereen die geloof heeft getoond, en jullie hebben het getuigenis dat we hebben gegeven, in geloof aanvaard.”

Dus de apostel Paulus plaatst zichzelf hier tussen de ‘broeders’ die in leven zullen zijn in de periode wanneer Jezus Christus terug zal komen. Paulus zegt hier dus dat Jezus geëerd zal worden in verband met zijn heiligen. Dat is dus ook precies waar Paulus naar verwees in Romeinen hoofdstuk 8 vers 19, waar hij sprak over de openbaring van de zonen van God.

Het onderwerp waar ik hier eigenlijk naartoe wil gaan, betreft de term: afvalligheid.

Waarom? Omdat afvalligheid namelijk iets is, wat vooraf zal gaan aan deze gebeurtenis. De afvalligheid zal eerst moeten komen, voordat deze gebeurtenis pas zal plaatsvinden. Dat is dus ook precies datgene waar Paulus het over had in het tweede hoofdstuk.

Paulus leidde het tweede hoofdstuk van 2 Thessalonicenzen in door middel van de volgende woorden: “Broeders, over de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus.” Dus, datgene waar Paulus het over had in het eerste hoofdstuk van 2 Thessalonicenzen, namelijk dat Jezus zal worden geëerd in verband met de heiligen, betreft dus feitelijk de ‘aanwezigheid’ van Christus oftewel, de ‘manifestatie’ van Jezus. We zien hier dus dat Paulus ook nog een waarschuwing geeft.

Paulus zei verder: “over de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus en onze hereniging met hem vragen we jullie je denken niet vlug in de war te laten brengen en niet in paniek te raken door de bewering dat de dag van Jehovah al is aangebroken, of het nu gaat om een geïnspireerde uitspraak, een mondelinge boodschap of een brief die van ons afkomstig lijkt te zijn. Laat je door niemand misleiden, op geen enkele manier. Want voordat die dag komt, moet eerst nog de geloofsafval komen en moet de mens van wetteloosheid worden geopenbaard, de zoon van vernietiging.”

“Want voordat die dag komt”. Welke dag bedoelde Paulus hier? De dag waarop de ‘aanwezigheid van onze heer Jezus Christus’ zal plaatsvinden…op dezelfde dag dat hij komt om geëerd te worden”.

Het Wachttorengenootschap beweert dus dat deze ‘geloofsafval’ waar Paulus het over had, 1700 jaar geleden zou hebben plaatsgevonden! Het Wachttorengenootschap leert dat deze ‘mens van wetteloosheid’ niemand anders betreft dan de geestelijken uit de heidense christenheid. Op het eerste gezicht lijkt deze interpretatie ook uiterst overtuigend. Wanneer je namelijk verder leest in hetzelfde hoofdstuk van 2 Thessalonicenzen dan zie je dus dat deze mens van wetteloosheid zich namelijk verzet en dat hij zich verheft boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding.

Dat lijkt natuurlijk heel erg op wat de katholieke paus heeft gedaan. De paus presenteert zichzelf namelijk als een soort god op aarde. In de tijd van het zogenoemde oude Heilige Roomse Rijk, was de paus degene die de koningen kroonde. De paus bepaalde wie er wel of niet op de troon mocht gaan zitten. De paus had dus een immens grote macht. En de paus verzette zich daarnaast ook nog eens tegen de Bijbel omdat hij ervoor had gezorgd dat de Bijbel onbereikbaar bleef voor het volk door de Bijbel alleen maar in het Latijn toe te laten.

Echter rijst hier ook nog het volgende probleem: Deze geloofsafval komt dus éérst, als iets dat onmiddellijk vooraf zal gaan aan de aanwezigheid van Christus. Deze geloofsafval komt daarnaast ook voort vanuit diegenen die op een bepaald moment wel getrouw waren aan God. Het is dan ook heel logisch dat wanneer iemand in eerste instantie altijd al afvallig was geweest, dat deze persoon daarna dus niet nog een keer afvallig kan worden. Men kan niet meerdere keren achter elkaar afvallig worden…dat is simpelweg niet hoe logica het werkt.

Het woord afvalligheid komt daarnaast ook niet heel erg vaak voor in de Bijbel. Het woord komt in totaal slechts 6 á 8 keer in de hele Bijbel voor. Natuurlijk staan er wel aanverwante termen in de Bijbel zoals bijvoorbeeld: ‘rebelleren tegen God’ of ‘ontrouw zijn aan God’ of bijvoorbeeld ‘als een overspeler zijn’. Jehovah heeft de natie Israël namelijk op een bepaald moment ervan beschuldigd dat zij ‘geestelijk overspel’ hadden gepleegd. Feitelijk staat dit natuurlijk gelijk aan afvalligheid. Salomo was bijvoorbeeld ook een afvallige.

Maar wanneer we het nu gaan hebben over de koning van het noorden dan wordt er in Daniël 11:30 over hem geschreven: “Hij zal terugkomen en hij zal zijn woede koelen op het heilige verbond en slagen in wat hij onderneemt. Hij zal terugkomen en aandacht geven aan degenen die het heilige verbond verlaten.”

“Degenen die het heilige verbond verlaten”. Het gaat hier natuurlijk om afvalligheid of geloofsafval.

Vervolgens lezen we in vers 31: “Er zullen legers opstaan die uit hem voortkomen en ze zullen het heiligdom, de vesting, ontwijden en het vaste kenmerk verwijderen.”

Het 8ste hoofdstuk uit het boek Daniël ging hier dieper op in. Daniël legde daar uit dat dit hetgeen is wat er in de tijd van het einde zal gaan plaatsvinden. Aan het einde van de veroordeling.

Je moet er wel rekening mee houden dat deze profetieën over de koning van het noorden en de koning van het zuiden, niet zijn geschreven in een exacte chronologische volgorde. Het betreft hier dus een sprong naar de toekomst, naar het moment wanneer datgene zal plaatsvinden dat in de tijd van het einde zal moeten gaan gebeuren. Vervolgens zet Daniël daarna in hoofdstuk 11 vers 32 weer een stapje terug in de tijd.

Daniël richt zijn aandacht hier dus op ‘degenen die het heilige verbond verlaten’. Maar hoe verlaten zij het heilige verbond dan precies?

Daniël geeft vervolgens ook het antwoord op deze vraag in vers 32, waar hij zei: “Degenen die zich misdragen tegen het verbond, zal hij door sluwe woorden tot afval brengen.”

Vindt u dit ook niet ontzettend interessant om te lezen? De koning van het noorden heeft een bepaalde religieuze invloed op diegenen die zich bevinden in een heilig verbond met Jehovah. We hebben het hier dus ook over het ‘nieuwe verbond’. Het betreft dus personen die zijn gezalfd en die tot afvalligheid worden gebracht door deze desbetreffende entiteit.

Uiteraard leert het Wachttorengenootschap dat deze entiteit vroeger de voormalige Sovjet-Unie betrof, en dat het tegenwoordig Rusland betreft, wat in feite hetzelfde is. Ik ben er daarentegen van overtuigd dat deze entiteit in werkelijkheid het Britse Imperium is, maar ik zal daar verder in dit artikel niet dieper op ingaan. Waar het hier wel om gaat is dat hij hen tot afvalligheid zal brengen, onmiddellijk voordat de tijd van het einde zal beginnen. De tijd van het einde is het moment waarop Christus zal komen.

Laten we nu weer teruggaan naar 2 Thessalonicenzen. We lezen hier dus nogmaals in vers 4: “Hij verzet zich en verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding, waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert.”

Vervolgens zegt Paulus ook nog in vers 5: “Herinneren jullie je niet dat ik die dingen steeds zei toen ik nog bij jullie was?”

Paulus legde vervolgens uit over de werking van Satan en de mens van wetteloosheid die bekend is komen te staan als de ‘zoon der vernietiging’. Satan ondersteunt deze mens van wetteloosheid dus door middel van “allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en allerlei onrechtvaardig bedrog”, en hij heeft het door middel van deze dingen dus voor elkaar gekregen om een valse parousia te bewerkstelligen, oftewel, een valse tweede komst van Christus. Dat is dus ook precies de reden waarom Paulus zo de nadruk legde op zijn waarschuwing richting de broeders die in de periode net voor de komst van Christus zouden leven. De waarschuwing om vooral “je denken niet vlug in de war te laten brengen en niet in paniek te raken door de bewering dat de dag van Jehovah al is aangebroken”, want….. de geloofsafval oftewel de afvalligheid moet eerst komen, voordat de broeders van Paulus deze berichten, waar Paulus het in vers 2 over had, pas zouden mogen gaan geloven.

Wat is dan precies deze ‘tempel’ waarover we in vers 4 hebben kunnen lezen? Paulus sprak hier vaak over en in 1 Korinthiërs 3 vers 16 zei hij zelfs: “Weten jullie niet dat jullie zelf Gods tempel zijn en dat de geest van God in jullie woont?”

We hebben het hier dus over een geestelijke tempel, en Jehovah’s Getuigen weten dit ook heel goed. Wanneer we er dan bij stilstaan dat het Wachttorengenootschap beweert dat de geestelijken uit de heidense christenheid dus deze zogenaamde ‘mens van wetteloosheid’ zou zijn, zou hij zich dan kunnen bevinden in deze ‘geestelijke tempel van God’, terwijl hij erkenning zal krijgen als zijnde een gezalfde zoon van God? Natuurlijk niet!

Het feit waar ik het ook nog over wilde hebben is dat hij door Paulus ook nog de ‘zoon van vernietiging’ wordt genoemd in vers 3. Ik heb dit al zo ontzettend vaak benadrukt maar ik zal het bij dezen nog een keer benadrukken: Dit is namelijk ontzettend interessant vanwege het feit dat de verrader van Jezus Christus, Judas Iskariot, in Johannes 17:12 óók de ‘zoon van vernietiging’ werd genoemd. Dezelfde Judas die aan dezelfde tafel zat als Jezus en de overige 11 apostelen tijdens het laatste avondmaal. Judas had Jezus immers verraden waardoor Jezus werd vermoord. Judas was één van de zorgvuldig uitgekozen 12 apostelen. Hij was een metgezel van Jezus Christus zelf. Je zou ook kunnen zeggen dat Judas zich bevond in de ‘geestelijke tempel’, ondanks het feit dat deze tempel op dat specifieke moment nog niet eens daadwerkelijk bestond.

U snapt waarschijnlijk al waar ik naartoe wil met dit hele verhaal…

Hoe kan het in hemelsnaam nou mogelijk zijn dat iemand, die alom wordt erkend als zijnde één van de gezalfde Jehovah’s Getuigen, die vanzelfsprekend een hoge positie bekleedt binnen het leiderschap van Jehovah’s Getuigen…hoe kan diegene nou opstaan en zich ‘verzetten’? Zich verzetten tegen wie dan? Hij zal zich verzetten tegen Christus en tegen Jehovah zelf!

We zitten onderhand alweer meer dan een jaar in deze zogenaamde pandemie. Ondertussen zijn de meeste openbare plekken in de Verenigde Staten alweer geopend voor het publiek. Ik zag persoonlijk dat er veel Amerikaanse staten waren die er alles aan deden om de hele maatschappij zo lang mogelijk in lockdown te houden om daarmee zoveel mogelijk schade en ellende aan te richten om dit als argument te kunnen gebruiken om zo van president Trump af te komen. Uiteindelijk zijn ze hierin klaarblijkelijk ook geslaagd. En net nu dat die nieuwe vent de plek van Trump heeft ingenomen: tsjakka! Alle winkels, organisaties en instellingen zijn nu ineens weer geopend voor het publiek. Echt alles…..behalve…..de Wachttoren-organisatie!  Elke Koninkrijszaal zit nog steeds op slot terwijl het de Jehovah’s Getuigen daarnaast ook nog steeds wordt verboden om de straat op te gaan.

Ooit waren de Jehovah’s Getuigen een alom bekend begrip onder de bevolking. Waarom zouden Jehovah’s Getuigen nou niet op de hoek van een straat mogen gaan staan, met een mondkapje op en met handschoenen aan en eventueel zelfs met een plastic spatscherm voor hun gezicht? Om die 1,5 meter zouden ze zich toch geen zorgen hoeven te maken toch? Voordat er sprake was van corona bewaarden de mensen toch ook al hun afstand tot Jehovah’s Getuigen? Als er één groep is waarbij mensen automatisch al aan social distancing doen dan zijn het wel Jehovah’s Getuigen. Toch bestond er vroeger nog de zeldzame mogelijkheid dat er af en toe een ziel op ze afstapte om wat Wachttoren-lectuur te pakken en mee naar huis te nemen…maar toch…

Vroeger was er tenminste nog sprake van een soort zichtbare aanwezigheid op straat. Iets dat nog leek op een soort van openbare bediening.

Ik heb dit ook al in meerdere van mijn artikelen aangehaald, maar in de zomer van 2020 was er in Amerika sprake van een grote presidentiele verkiezingscampagne waarbij de republikeinen, die de partij van president Trump vertegenwoordigden, massaal van deur tot deur gingen om steun te zoeken voor hun presidentskandidaat. Deze republikeinen klopten bij huizen aan, net zoals Jehovah’s Getuigen dit ook ooit deden. De republikeinen hadden zo ontzettend veel vrijwilligers dat ze iedere week aanbelden bij een half miljoen huishoudens. Dit aantal valt prima te vergelijken met het aantal huishoudens die Jehovah’s Getuigen ook in een week tijd bezochten tijdens het predikingswerk.

Ondanks het feit dat de republikeinen bij een half miljoen huishoudens per week hebben aangebeld tijdens deze zogenaamde pandemie, zijn er ook geen berichten waaruit zou blijken dat er ineens een massale toename zou hebben plaatsgevonden van het aantal corona-besmettingen onder de bevolking waardoor mensen ineens massaal dood begonnen neer te vallen op straat als gevolg van het feit dat deze republikeinen van deur tot deur waren gegaan. Natuurlijk hadden deze republikeinen meestal netjes een mondkapje op en deden ze hoogstwaarschijnlijk een stapje achteruit nadat ze ergens hadden aangebeld.

En weet u wat nou het meest tragische is van dit alles? Op dit moment zitten er veel meer mensen thuis als voorheen. Veel mensen zijn werkloos geworden of werken vanuit huis vanwege corona, terwijl Jehovah’s Getuigen er tegelijkertijd niet meer zijn om contact met hen te zoeken in deze lastige tijden, terwijl het gros van de bevolking vóór corona vrijwel nooit thuis aanwezig was.

Jezus Christus zei toch ook in Mattheüs 28:19: “Ga dus en maak discipelen“? Of niet soms?

Terwijl het Wachttorengenootschap op dit moment zegt: Nee! Blijf! Blijf thuis!  Bezoek de vergaderingen maar vanaf de bank in je huiskamer etc.

Hierdoor hebben ze zich dus rechtstreeks verzet tegen het gebod van Jezus Christus zelf! Jezus zegt: “GA”, en zij zeggen “BLIJF”. En wat werd er in de Bijbel ook alweer gezegd over de mens van wetteloosheid? Inderdaad: “Hij verzet zich”.

Hebben ze zich dan niet verzet tegen Jezus?

Het Wachttorengenootschap beweert dat ze dit doen uit naastenliefde, nietwaar? Jehovah’s Getuigen zullen beweren dat ze ontzettend veel van elkaar en van hun naasten houden….Jehovah’s Getuigen zeggen nu: “Vroeger was de openbare bediening een ‘levensreddend werk’, maar tegenwoordig redden we uw leven juist door NIET bij u aan te bellen.”

Vanmorgen zat ik voor de lol eens op Google te zoeken naar welke kerken er bij mij in de buurt allemaal hun deuren hadden geopend voor het publiek. Ik kwam tot de schokkende conclusie dat vrijwel ALLE kerken gewoon open waren! Ik heb ongeveer 30 verschillende websites bezocht van 30 verschillende kerken bij mij in de buurt en van deze 30 kerken waren er slechts 3 die niet geopend waren vanwege corona. Het betroffen 2 Lutheraanse kerken en 1 Presbyteriaanse kerk, als ik mij niet vergis, maar alle andere kerken waren wel gewoon open. Oh, en er was trouwens ook nog een kerk van de 7e dag adventisten die niet open was, maar dat was niet vanwege corona maar vanwege een bouwkundig probleem. Verder las ik ook nog op de websites van een aantal van deze kerken dat sommigen van hen bepaalde richtlijnen hanteerden waarbij het dragen van een mondkapje optioneel was en anderen schreven op hun website dat ze na iedere kerkdienst het hele gebouw ontsmetten, maar de meeste van deze kerken schreven op hun website geen enkel woord over iets dat in de verste verten ook maar iets met corona te maken had. De meeste van deze kerken heetten juist iedereen welkom in hun gebedshuis. Overigens zijn er in mijn omgeving waar ik het net over had maar 2 Koninkrijkszalen van Jehovah’s Getuigen en beide zalen hebben hun deuren voor iedereen gesloten.

Het is voor mij daarom ook echt schokkend om te moeten constateren dat het Wachttorengenootschap gedurende die vele jaren ongelofelijk veel nadruk heeft gelegd op het niet nalaten van het vergaderen door in de Koninkrijkszaal samen te komen, net zoals de apostel Paulus ook zei in Hebreeën 10:25:  “Sla onze bijeenkomsten niet over, zoals de gewoonte van sommigen is, maar moedig elkaar aan, en dat des te meer naarmate je de dag dichterbij ziet komen.

Ingelogd zijn op ZOOM is toch niet het soort bijeenkomst waar Paulus hier op doelde toch?  Wat zei Paulus ook alweer in Romeinen 1:12? Waarom dienen we bij elkaar te komen? Precies: zodat we elkaar kunnen opbouwen…en dat des te meer naarmate je de dag dichterbij ziet komen. Je kunt menselijke interactie simpelweg op geen enkele manier vervangen. Denk hierbij aan een broederlijke handdruk, een vriendelijk lach, een schouderklopje, enz.

Dit alles is nu echter voorbij. Jehovah’s Getuigen zullen hierop reageren door te zeggen: “Ja natuurlijk leert de Bijbel ons dat we samen moeten komen, MAAR, we hebben nu iets dat véél beter is….we komen nu virtueel samen!”

In de Bijbel is er overigens nog een andere Schriftplaats waar er wordt gesproken over afvalligheid, en deze Schriftplaats legt daar ook een verband met de Tweede Komst van Jezus Christus. Net zoals dat de apostel Paulus zegt dat er zal worden afgerekend met deze mens van wetteloosheid door middel van de manifestatie van Jezus…Sla nu dan eens het 32ste hoofdstuk open van Jesaja. We lezen hier meteen aan het begin van dit hoofdstuk het volgende: Luister! Een koning zal regeren voor rechtvaardigheid en vorsten zullen regeren voor gerechtigheid.”

Natuurlijk beweert het Wachttorengenootschap dat dit zou hebben plaatsgevonden in het jaar 1914. Volgens hen zou Jezus toen in dat jaar zijn begonnen met regeren en volgens hen zouden die vorsten waar in Jesaja over wordt gesproken, de gemeenteouderlingen van Jehovah’s Getuigen betreffen die zogenaamd zouden ‘regeren voor gerechtigheid’.

Wanneer we nu dan weer even kijken naar het 8ste hoofdstuk uit het boek Daniël, dan lezen we daar in vers 25 dat er wordt gesproken over de Vorst der vorsten. Dat is dus niemand minder dan Jezus Christus zelf. Jezus is namelijk de Koning der koningen, de Heer der heren en de Vorst der vorsten.

Wie zijn hier nou dan de vorsten, waarover Jezus de heersende Vorst is?

Dit zijn natuurlijk de gezalfden! Zij zullen geëerd worden in verband met hem! Met andere woorden: zodra zij goedgekeurd zullen worden om het Koninkrijk binnen te mogen gaan. En het is nou eenmaal zo dat iemand niet verzegeld kan zijn om daarna het Koninkrijk binnen te treden terwijl diegene zich tegelijkertijd nog steeds in het vlees bevindt, zodra Christus zal worden geëerd in verband met de uitverkorenen. Over deze vorsten lezen we verder nog in Jesaja 32:2 het volgende: En elk van hen zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen slagregens,”

Het Wachttorengenootschap blijft volhouden dat het hier gaat om de gemeenteouderlingen van Jehovah’s Getuigen.

Natuurlijk zal blijken dat deze leerstelling van het Genootschap pure nonsens is, zodra het pas echt zal beginnen te gaan waaien. We lezen dan ook in vers 3: Dan zullen de ogen van wie zien niet langer dichtgestreken zijn en de oren van wie horen zullen luisteren.”

Persoonlijk vind ik dat in het 42ste hoofdstuk van Jesaja de meest treffende vraag staat geschreven: Wie is blind behalve mijn dienaar,zo doof als de boodschapper die ik stuur?”

We hebben het hier dus over een oog openende gebeurtenis die zal plaatsvinden zodra Christus zal komen. Het moment waarop Christus zichzelf zal openbaren. Verder lezen we nog in Jesaja 32:5 het volgende: De dwaas zal niet langer vrijgevig worden genoemd en de gewetenloze niet langer nobel.”

Wie is nou de ‘dwaas’ waar hier over wordt gesproken?

We lezen het antwoord op deze vraag in vers 6: Want de dwaas zal onzinnige dingen zeggen en zijn hart zal boosaardige plannen maken om afvalligheid te bevorderen en om opstandig tegen Jehovah te praten, om de hongerige honger te laten lijden en om de dorstige water te ontzeggen.”

Zegt het Wachttorengenootschap dan niet dat het beter is om thuis te blijven en om voortaan maar virtueel bij elkaar te komen op ZOOM, om zo maar niet meer de hongerige mensen van huis tot huis en op straat op te zoeken om hen geestelijk voedsel te geven waar zij zo ontzettend erg naar smachten?

De dwaas zal dus onzin spreken en zal tegelijkertijd afvalligheid bevorderen!

Weet u? Ik heb in de loop van de jaren al heel veel geschreven over Bijbelse profetie, en ik heb in die tijd vrijwel alles dat het Wachttorengenootschap onderwijst, compleet ontleedt en ik moet concluderen dat er veel ‘onzinnige dingen’ boven zijn komen drijven. Ik ben van mening dat deze term zeer treffend is en ik denk dat vele mensen het ongetwijfeld met mij eens zullen zijn, wanneer ze daadwerkelijk de tijd en de moeite zouden nemen om datgene wat het Wachttorengenootschap onderwijst ook echt te onderzoeken.

Wanneer we nou bijvoorbeeld eens het voorbeeld pakken uit het boek Joël: Gedurende vele decennia onderwees het Wachttorengenootschap dat Jehovah’s Getuigen juist de sprinkhanen zijn die over muren heen springen om mensen te terroriseren en te kwellen met hun Bijbelse boodschap. Echter hebben ze nu deze onzinnige leerstelling weer overboord gegooid. Het Wachttorengenootschap zal op dit moment ook toegeven dat ze dat sinds enige jaren niet meer geloven. Het Wachttorengenootschap gelooft nu zelfs dat de sprinkhanen uit Joël helemaal geen moderne profetische vervulling meer hebben!

Het Wachttorengenootschap leert dus inderdaad een hoop onzinnige dingen. Wist u bijvoorbeeld dat mensen het 666-merkteken van het beest al zouden hebben ontvangen vanaf het jaar 1922, toen de Volkenbond werd opgericht? Dit onderwijst het Wachttorengenootschap nu nog steeds. Het staat namelijk zo geschreven in het ‘Grootste Climax’ boek van het Genootschap.

Ik denk dat wanneer je tegenwoordig aan de gemiddelde persoon op straat zou vragen: “Heeft u weleens gehoord van de Volkenbond?” Dan denkt men waarschijnlijk aan een of andere volksdansclub of aan de consumentenbond. Velen, en zeker de wat jongere generaties, hebben echter nog nooit van de Volkenbond gehoord.

Ik denk dat het Wachttorengenootschap een hoop te verantwoorden heeft in verband met alle onzinnige dingen die ze onderwijzen.

Echter, van alle onzinnige dingen die ze leren is er maar 1 ding dat met stip op nummer 1 de absolute kroon spant, en dat is de onzinnige stelling dat Jezus al gedurende 107 jaar aan het regeren is, sinds het jaar 1914!

Gelukkig zal er, zodra de Zoon des mensen als een dief in de nacht zal komen, abrupt een einde worden gemaakt aan al deze onzinnige leerstellingen en zal Jezus daar keihard korte metten mee gaan maken.

Precies zoals we net lazen in Jesaja 32:5: De dwaas zal niet langer vrijgevig worden genoemd”

Verheerlijken de Jehovah’s Getuigen de Wachttoren-organisatie dan niet? Verheerlijken zij de getrouwe slaaf dan niet voor al die vele gulle en vrijgevige voorzieningen die zij treffen, speciaal voor alle Jehovah’s Getuigen wereldwijd? Zo blij als ze zijn met die fantastische publicaties waarvan wordt verondersteld dat deze een helder licht werpen op de Bijbelse profetie…terwijl alles wat erin staat geschreven allemaal onzin betreft.

Het lijkt er in mijn ogen sterk op, dat in het geval het Wachttorengenootschap besluit om de deuren van de Koninkrijkszalen niet meer te openen en wanneer ze zouden besluiten om niet meer verder te gaan met de openbare bediening, dat dit dan weleens de voorzegde profetische geloofsafval zou kunnen zijn, waarover de apostel Paulus zei dat deze EERST moest komen. Ik vind dit zondermeer een hele interessante mijlpaal.

Misschien gaat het Wachttorengenootschap morgen wel alle deuren van de Koninkrijkszalen weer openen en misschien gaan Jehovah’s Getuigen morgen wel weer de straat op om de openbare bediening weer op te pakken om weer bij mensen thuis aan te bellen…We zullen het binnenkort weten. Vergeet echter niet dat het op dit moment nogal laat op de dag begint te worden en dat de klok tikt!