Amerika wordt altijd aangeprezen als het land van de vrijheid (land of the free). Het Vrijheidsbeeld is een icoon dat over de hele wereld wordt herkend. Amerika verbrak het juk van de slavernij dat het had geërfd van hun voormalige Britse koloniale meesters in een meedogenloze burgeroorlog. Amerika en zijn bondgenoten versloegen de nazi’s en het fascisme tijdens de Tweede Wereldoorlog en hield het ook langer uit dan de tirannieke Sovjet-Unie. Echter wordt het eens zo machtige Amerika nu op dit moment, in tegenstelling tot vroeger van binnenuit aangevallen. De vroegere oprichters van Amerika en ook de helden uit de Amerikaanse geschiedenis worden op dit moment met minachting bekeken. Historische monumenten zijn onlangs zelfs met de grond gelijk gemaakt. De geschiedenis wordt op dit moment herschreven. De waarheid wordt ter aarde geworpen.

Nog niet zo lang geleden was er de homorechtenbeweging. De meeste mensen en zelfs conservatieve Bijbelgeoriënteerde mensen, hielden niet van het idee dat iemand gediscrimineerd werd vanwege zijn zogenaamde “seksuele geaardheid”. (Had eigenlijk seksuele desoriëntatie moeten heten) Iedereen wil als volwaardig worden geaccepteerd. De Bill of Rights (de eerste tien amendementen van de grondwet van de Verenigde Staten) beschermt tenslotte iedereen. Toen werden vervolgens de sluizen geopend. Nu bestaat er zoiets wat iemand heel toepasselijk “de alfabetmensen” noemde – de LGBTQ-beweging en de waanzin met betrekking tot vele soorten geslachten. En hoewel ‘alfabetmensen’ een hele kleine minderheid vormen, hebben ze toch een enorme invloed voor zichzelf opgeëist. En de mensen accepteren het. Hoe is dat nu mogelijk? Omdat, zoals Jezus zei, “de wereld gehecht is aan datgene wat van haarzelf is.”

Het Creationisme wordt nu al meer dan een eeuw aangevallen door een onaangename Darwinistische winderigheid. Op dit moment is de Tegenstrever zich echter nog agressiever gaan opstellen om zodoende het christendom volledig uit te roeien. De waarheid is heel eenvoudig: in het begin maakte God hen mannelijk en vrouwelijk. Nogmaals, slechts een aantal jaren geleden was het nog zo dat niemand dit duidelijke, op gezond verstand gebaseerde, biologisch aantoonbare feit zou betwisten. (Trouwens, over het alfabet gesproken: er bestaan X- en Y-chromosomen. Dat is de Waarheid.) Tegenwoordig wordt een persoon die de afschaffing van geslachten niet accepteert echter beschouwd als iemand die onverdraagzaam is en wordt bezien als een hater. De waarheid wordt ter aarde geworpen.

(Als ik namens God mag spreken, dan zijn de voornaamwoorden die Jehovah’s voorkeur genieten: Hij, de Zijne en Hem. Vergeet hier ook alstublieft niet de hoofdletters.)

Het zijn overigens ook echt niet alleen de conservatieve waarden die hier worden aangevallen. Het betreft namelijk God zelf. Wanneer we nog specifieker worden dan kunnen we ook stellen dat het gezag van de God van de Bijbel hier wordt aangevallen. Aanzetten tot haat betreft hier de nieuwe misdaad. Omdat perversie nu ook al door de wet wordt beschermd, is de Bijbelse moraal niet alleen ouderwets – het wordt ook meteen veracht en gehaat. En degenen die geloven wat er in de Bijbel staat geschreven en dit ook nog eens durven te verdedigen, worden gebrandmerkt als haters en zijn ook nog eens wettelijk strafbaar.

Men is niet langer meer vrij om zijn of haar mening zomaar te uiten. Behalve de zogenaamde Big Tech-censureerders die op dit moment openlijk bepalen wat wel en wat niet online gezegd mag worden, en wie en wat wel en niet gezien mag worden, ontwerpen de wetgevers nu ook al wetten om ervoor te zorgen dat haatzaaiende taal strafbaar kan worden gesteld. Ziet u waar dit naartoe gaat? Hoe waagt iemand het om het zomaar in zijn hoofd te halen om te verkondigen dat seksuele perverselingen en immorele mensen door God zullen worden vernietigd! Dat is haatzaaiende taal. Voor het geval dat u het nog steeds niet doorheeft, Satan heeft de acceptatie van seksuele perversiteit bevorderd, niet zozeer vanwege de perversiteit ervan, maar als een manier om christenen aan te vallen. Christelijke bedienaren zullen de nieuwe misdadigers worden in de wereld van Satan. De waarheid wordt ter aarde geworpen.

Als een van Jehovah’s Getuigen ben ik nooit politiek actief geweest. Ik heb ook nog nooit gestemd. Dat gezegd hebbende, ik ben wel degelijk ontzettend geïnteresseerd in wat er allemaal plaatsvindt in de wereld. Waarschijnlijk heb ik hier zelfs nog meer interesse in dan de meeste mensen. Mijn interesse gaat uit van het standpunt van de Bijbelse profetie en de terugkomst van Christus.

Volgens de Schrift zal er namelijk nog een laatste koninkrijk op aarde komen – wat Openbaring beschrijft als een achtste koning die voorbestemd is om voor een relatief korte periode te regeren – gedurende het symbolische enkele uur.

Jehovah’s Getuigen zijn ook niet volledig beschermd tegen Satans perverse, waarheid-verdraaiende macht. Integendeel juist, Jehovah heeft een werking van Satan toegelaten waarbij het Satan wordt toegestaan om een misleiding te orkestreren met betrekking tot datgene wat Jehovah’s Getuigen beschouwen als een onaantastbare waarheid. Het Wachttorengenootschap is de bron geweest van deze bedrieglijke invloed die miljoenen mensen ervan heeft overtuigd dat Jezus al in het jaar 1914 in zijn Koninkrijk zou zijn begonnen met regeren.

In verband daarmee heeft het Wachttorengenootschap daarnaast ook nog de vervulling van een hele reeks profetieën aan het jaar 1914 gekoppeld. Vermoedelijk kwam volgens hen de achtste koning een eeuw geleden aan de macht in de vorm van de machteloze instelling die ook wel bekend stond als de Volkenbond. Daarna zou deze Volkenbond tijdens de Tweede Wereldoorlog in de symbolische afgrond zijn verdwenen om vervolgens weer uit de afgrond te herrijzen in de vorm van de Verenigde Naties.

Toegegeven, het betreft hier ook zeker een slimme manier van interpretatie. Satan heeft er hiermee inderdaad voor gezorgd dat vitale profetieën op een hele sluwe manier de vergetelheid in zijn geïnterpreteerd.

De profetie van Daniël voorzegt bijvoorbeeld de opkomst van een woest uitziende koning in de tijd van het einde, die wordt beschreven als een kleine hoorn die steeds groter werd. Hij werd zo groot dat hij helemaal tot aan het hemelse leger reikte. Hij liet een deel van het leger en van de sterren naar de aarde vallen en vertrapte ze. Hij verhief zich zelfs tegen de Vorst van het leger. Hem werd het vaste kenmerk ontnomen en de vaste plaats van zijn heiligdom werd omvergehaald. Het leger werd samen met het vaste kenmerk overgeleverd vanwege overtreding. Hij bleef waarheid ter aarde werpen en hij slaagde in wat hij ondernam. (Daniël 8: 10-12)

Volgens het Wachttorengenootschap vervulde het Anglo-Amerikaanse duo deze profetie tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is wat de publicatie ‘Schenk aandacht aan Daniëls profetie’ hierover te melden heeft op pagina 175-176 onder het kopje “Wie kan standhouden tegen de Vorst der vorsten?”:

Wat maakten Jehovah’s Getuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog mee? Zij werden intens vervolgd! Dat begon in nazistische en fascistische landen. Maar al gauw ’werd waarheid ter aarde geworpen’ in heel het enorme gebied van de ’kleine horen wiens kracht machtig was geworden’. „Het heerleger” van Koninkrijksverkondigers en hun werk, de prediking van „het goede nieuws”, werden in bijna heel het Britse Gemenebest verboden. Toen deze naties hun beschikbare strijdkrachten onder de wapenen riepen, weigerden ze Jehovah’s Getuigen vrijstelling te verlenen op grond van hun bediening, waardoor ze geen eerbied toonden voor hun theocratische aanstelling als dienaren van God. In de Verenigde Staten kregen Jehovah’s getrouwe dienstknechten gewelddadigheden van het gepeupel en allerlei vernederingen te verduren.

Wat het Wachttorengenootschap in deze context achterwege laat, is dat het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten nogal wat uitspraken heeft gedaan ter bescherming van de rechten van Jehovah’s Getuigen. En als het Wachttorengenootschap zichzelf destijds ietsje flexibeler had opgesteld inzake de kwestie rondom de alternatieve, non-combattieve dienstplicht, dan hadden Jehovah’s Getuigen ook de gevangenisstraffen kunnen ontlopen. Op dit moment staat het Wachttorengenootschap het aan Jehovah’s Getuigen overigens wel toe om voor een alternatieve dienstplicht te kiezen. Bovendien had de regering van de Verenigde Staten tijdens de Tweede Wereldoorlog ook geen verbod gelegd op de Wachttoren-literatuur. Toch lezen we in de profetie dat de woest uitziende koning ‘slaagde in wat hij ondernam’. De waarheid is echter dat het Wachttorengenootschap door bleef gaan met het publiceren van lectuur en ook dat Jehovah’s Getuigen gedurende de hele oorlog door bleven gaan met prediken.

In werkelijkheid is de achtste koning nog niet eens begonnen met regeren gedurende het uur dat aan hem is toebedeeld. Aan de andere kant lijkt het er nu wel op dat de kleine hoorn op dit moment aan het opkomen is in de vorm van de eufemistisch genoemde Grote Reset (Great Reset). Degene die achter het plan zit van deze Great Reset is het Britse Rijk. In dat opzicht komt de kleine hoorn dus tevoorschijn uit een ver overblijfsel van Alexanders gefragmenteerde rijk. De achterliggende bedoeling van degenen die achter deze Great Reset zitten is om het hele huidige financiële systeem in elkaar te laten storten om daarmee voor eens en voor altijd de nationale soevereiniteit van natiestaten te elimineren. Om dat te kunnen bereiken moeten ze wel eerst het grootste jongetje van de klas uitschakelen, namelijk de Verenigde Staten van Amerika.

Omdat Donald Trump door middel van zijn “Make America Great Again”-campagne een diepgeworteld gevoel van patriottisch sentiment aanboorde, hebben de globalisten als antwoord hierop de verkiezingen dusdanig gemanipuleerd om zodoende de nationalistische tendens uit te roeien waarmee Trump de hele wereld inspireerde. De wereldwijde wetgevers proberen er nu alles aan te doen om ervoor te zorgen dat alleen al in het openbaar spreken over samenzweringen wordt gecriminaliseerd. Wat is dit toch ontzettend lachwekkend. De samenzwerende criminelen verzinnen zelf wetten om daarmee het spreken over hun eigen misdaden te verbieden. De waarheid wordt wederom ter aarde geworpen.

Wat betreft de woest uitziende koning: hij zal uiteindelijk de machtigen te gronde richten, en dan met name Amerika en zelfs de parasieten van Wall Street die hem dienden. Overigens zullen volgens de profetie dan ook de heiligen te gronde worden gericht.

Wat betreft het ter aarde werpen van de waarheid: Het betreft een geleidelijk proces. Zoals de Schrift ook zegt: ‘Hij bleef waarheid ter aarde werpen’. Blijkbaar is dit proces nu dus al begonnen.