Bij Jehovah’s Getuigen draait het allemaal om de toekomst. Het gewelddadige einde van deze goddeloze wereld overleven en voor altijd op een aards paradijs leven, vormt een aantrekkelijk vooruitzicht – een valide hoop, die stevig gefundeerd is op de Heilige Schrift. Inderdaad, laat uw Koninkrijk maar komen!

Toen Jezus op aarde rondliep, was hij ook zeer geïnteresseerd in de toekomst. Hij was zich zeer bewust van wat er in de Hebreeuwse profetieën en in de Psalmen stond geschreven. Hij wist bijvoorbeeld dat een van zijn naaste metgezellen hem zou gaan verraden. Het stond zo geschreven. De profeten voorzeiden ook dat de herder zou worden geslagen en dat de schapen zouden worden verstrooid. Jezus wist dat dit op hem van toepassing was en hij waarschuwde zelfs zijn discipelen dat ze tot struikelen zouden worden gebracht en dat ze verstrooid zouden worden, omdat de Duivel had geëist dat hij hen mocht beproeven.

Zelfs het laatste woord dat Jezus uitsprak voordat hij zijn laatste adem uitblies, betrof de vervulling van de 22ste Psalm toen Jezus uitriep: “Eli, Eli, lama sabachthani?”

Jezus bleef echter niet lang dood, wat eveneens in de profetie werd voorzegd. Met de opstanding van Jezus brak ook een nieuwe fase aan. Nadat Jezus gedurende veertig dagen bij talloze gelegenheden aan zijn discipelen verscheen, steeg hij op naar de hemel en keerde hij terug naar zijn woonplaats terwijl een menigte discipelen toekeek. Jezus droeg hen op om in Jeruzalem te blijven wachten op de uitstorting van de geest. En jawel, 10 dagen later begon de zalving zoals verwacht. Alle 120 personen die gezalfd werden, hadden iets boven hun hoofden zweven wat leek op tongen van vuur. Ze begonnen vervolgens te spreken. Dit gebeurde niet in een soort van onverstaanbaar gebrabbel zoals bij veel van de pinkster gerelateerde cultussen en sekten van tegenwoordig het geval is. Nee, ze spraken in de talen van de gasten die voor het festival naar Jeruzalem waren gekomen. Degenen die tegen hen in tongen spraken gaven hun getuigenis over Jezus en God in hun moedertaal.

De transformatie was het meest ingrijpend bij Petrus. Slechts 50 dagen eerder had Petrus zelfs ontkend dat hij Jezus überhaupt kende…, niet één keer, niet twee keer, maar zelfs tot drie maal toe! Maar kort na Pentecost ging Petrus naar de mannen die Jezus ter dood hadden veroordeeld en hij vertelde hen op moedige wijze dat ze niet zouden stoppen met het prediken over Jezus, en dat ze gehoorzaam dienden te zijn aan God en niet aan mensen. Gods geest had hen dezelfde moed en overtuiging gegeven die Jezus ook bezat.

Jezus vervulde niet alleen de profetie, maar hij was ook zelf een profeet – de meest vooraanstaande. Wat zijn profetie over het besluit van het samenstel van dingen betreft, hij had daar veel over te zeggen en met betrekking tot de vele dingen die hij sprak, voegde Jezus hieraan toe: Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. (Mattheüs 24:35)

De woorden van Jezus die niet zullen verdwijnen, betroffen ook de volgende: Dan zullen mensen jullie uitleveren, onderdrukken en doden, en jullie zullen vanwege mijn naam door alle volken worden gehaat. Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen. (Mattheüs 24:9-12)

Jehovah’s Getuigen zijn beslist een gehate sekte geweest, daar bestaat ook geen enkele twijfel over. Hoe het ook zij, zou er in alle eerlijkheid gezegd kunnen worden dat Jehovah’s Getuigen ook worden gehaat vanwege de naam van Jezus? Nee, niet echt. Zou het dan niet eerder komen door de naam van Jehovah die heeft gezorgd voor het uitlokken van de meeste controverse en vijandigheid? Dat klopt ongetwijfeld. Jehovah’s Getuigen worden gehaat omdat ze zich niet conformeren aan de heersende overtuigingen van de kerken, waarvan de leer van de Drie-eenheid de belangrijkste is.

Of het nu terecht is of niet, een van de vele punten van kritiek op het Wachttorengenootschap is dat Jehovah’s Getuigen niet aan Jezus geven wat hem toekomt. Het draait allemaal om Jehovah. Dat valt ook moeilijk te betwisten. Dus nogmaals, hoe komt het dan dat Jehovah’s Getuigen zouden worden gehaat vanwege de naam van Jezus? Houd die gedachte eens in het achterhoofd.

Hoewel het zo is dat velen al zijn afgedwaald vanwege de vele struikelblokken die het Wachttorengenootschap op het pad heeft uitgestrooid, is het dan ook zo dat we getuige zijn geweest van het soort verraad en het soort moorddadige haat jegens elkaar, welke Jezus had voorzegd? Nogmaals, wanneer we dan eerlijk zijn dan is ‘nee’ het enige antwoord dat passend zou zijn op deze vraag. Jezus had het natuurlijk niet over mensen in het algemeen (mensen van de wereld). Christus sprak over wat zijn discipelen tijdens het besluit zal overkomen. Ze zullen gehaat worden vanwege de naam van Jezus, terwijl anderen van zijn discipelen tot struikelen zullen worden gebracht en elkaar zullen verraden en haten, terwijl de liefde van Godlievende mensen zal bekoelen vanwege de toenemende wetteloosheid die dan de overhand zal krijgen.

Aan het begin van de twintigste eeuw wees het Wachttorengenootschap naar het jaar 1914 als het jaar waarin alles zou uitmonden in de climax van Armageddon. Miljoenen mensen waren bekend met de boodschap van de International Bible Students. Toen in die jaren in Europa de oorlog uitbrak, leek het alsof C.T. Russell in die tijd een baken van wijsheid was. Vervolgens stierf Pastor Russell onverwachts. De oorlog sleepte zich voort en er ontstond een machtsstrijd tussen de leiders van de organisatie. Niets van wat de Bijbelonderzoekers hadden verwacht kwam uit. Uiteindelijk werd de overgrote meerderheid van de mensen tot struikelen gebracht of raakte gedesillusioneerd (niet dat deze twee termen veel van elkaar verschillen ofzo). Toen Rutherford het werk begon te reorganiseren, gaven slechts enkele duizenden Bijbelonderzoekers gehoor hieraan. Maar, zoals ook het geval was na Pentecost, werden degenen die er wel gehoor aan gaven door Christus gebruikt om de prediking op te pakken en om met enorme gedrevenheid voorwaarts te gaan.

Terugkerend naar de woorden van Jezus die nooit zullen verdwijnen, voegde Jezus in het parallelle evangelieverslag in Markus een aantal details toe, zeggende: En jullie, let goed op jezelf. Mensen zullen jullie aan rechtbanken overleveren, en jullie zullen geslagen worden in synagogen en voor bestuurders en koningen terechtstaan ter wille van mij, als een getuigenis voor hen. Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt. Wanneer ze je komen halen om je over te leveren, maak je dan van tevoren geen zorgen over wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Want wat je zegt, komt niet uit jezelf, maar het is de heilige geest die spreekt. Ook zal de ene broer de andere overleveren om gedood te worden, en een vader zijn kind, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten doden. En jullie zullen vanwege mijn naam door alle mensen worden gehaat.(Markus 13:9-13)

Zoals hierboven reeds werd vermeld, stond Petrus in de eerste eeuw ten overstaan van de Joodse autoriteiten en gaf hij hen getuigenis. Paulus deed dat ook, hij stond tegenover gouverneur Festus en zelfs tegenover Caesar in Rome. Echter is er niets vergelijkbaars gebeurd in onze moderne tijd. Dat komt omdat, in tegenstelling tot de lang gekoesterde leer van het Wachttorengenootschap, de tijd van het besluit echter nog niet is begonnen.

Alleen al het feit dat Jehovah’s Getuigen vurig geloven dat de tijd van het einde al in het jaar 1914 zou zijn begonnen, is ongetwijfeld de reden waarom velen tot struikelen zullen worden gebracht en zich tegen hun voormalige vrienden en familie zullen keren zodra Christus eenmaal zal komen en de wereld op haar grondvesten zal gaan schudden door alle ellende.

Nu wat betreft het gehaat worden door de natiën vanwege de naam van Jezus het volgende: Net zoals de apostelen bepaalde dingen niet mochten begrijpen zodat hun geloof op de proef kon worden gesteld, zo is dezelfde dynamiek in deze tijd ook werkzaam.

Jehovah heeft een werking van Satan toegelaten waarbij Satan gebruik maakt van elk krachtig werk, leugens en bedrieglijke tekenen en wonderen. Met welk doel? Om christenen ervan te overtuigen dat de parousia (Tweede Komst van Christus) al is begonnen en dat de dag van Jehovah al is aangebroken. Waarom? We lezen in de Schrift: Daarom laat God ze misleiden door een bedrieglijke invloed, zodat ze de leugen gaan geloven. Zo zullen ze allemaal geoordeeld worden omdat ze de waarheid niet geloofden maar plezier hadden in onrechtvaardigheid. (2 Thess. 2: 11-12)

Een leugen is een leugen, is een leugen. De waarheid kennen ten aanzien van de ‘onsterfelijke’ ziel, het hellevuur en de valsheid van de Drie-eenheid is iets goeds. Echter is het geloven van onwaarheden over de komst van Jezus in het jaar 1914 en alles dat daaraan vasthangt, nog steeds een leugen waarin wordt geloofd en welke nog steeds wordt onderwezen. God laat de leugen toe om degenen te oordelen die weigeren de waarheid te aanvaarden zodra Christus daadwerkelijk terugkomt. Is Jezus overigens niet het leven, de weg en de waarheid?

Alles wijst er nu op dat Jezus op dit moment nog steeds niet is gekomen. Op geen enkele manier. Zijn Koninkrijk is nog steeds niet begonnen met regeren. Satan is nog steeds niet uit de hemel neergeworpen. Het heeft geen enkele zin om hierover verder te discussiëren. Laat het Wachttorengenootschap maar onderwijzen wat ze zelf willen. Echter, zodra Christus komt, dan zal de oordeelsfase beginnen en dan zal er helemaal niets zijn dat iemand ook maar zou kunnen doen om daar een stokje voor te steken of om de uitkomst te saboteren. Leugens en leugenaars zullen wegsmelten als slakken op zout.

Degenen die de beproeving doorstaan, zullen de geest ontvangen. Zelfs degenen die op dat moment al gezalfd waren, zullen alsnog de volledige mate van de geest ontvangen. Dat is ook wat Jezus bedoelde toen hij zei: “maak je dan van tevoren geen zorgen over wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Want wat je zegt, komt niet uit jezelf, maar het is de heilige geest die spreekt.” Ook Joël voorzei precies datgene: Jullie zullen moeten weten dat ik in Israëls midden ben en dat ik Jehovah, jullie God, ben — er is geen ander! Mijn volk zal nooit weer te schande worden gemaakt. Daarna zal ik mijn geest uitstorten op alle soorten mensen, en jullie zonen en dochters zullen profeteren, jullie oude mannen zullen dromen dromen en jullie jonge mannen zullen visioenen zien. Zelfs op mijn slaven en slavinnen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. (Joël 2: 27-29)

De waarheid is echter dat het Wachttorengenootschap nooit iets heeft begrepen van profetie. Wat betreft het verstrekken van voedsel op de juiste tijd, duidt zelfs die opdracht op de duidelijk aanwezige blindheid. Kennis over de werking van Satan – hoewel deze onderdeel uitmaakt van de Bijbelse profetie die in vervulling moet gaan – betekent nog niet dat dit ook gelijk staat aan voedsel op de juiste tijd. De organisatie betreft slechts een instrument in de hand van Christus totdat hij als Koning over de wereld zal gaan regeren. Van de slaven die in de keuken te werk zijn gesteld, wordt verwacht dat ze het huishouden voorzien van het nodige voedsel, zodat die hun toegewezen werk naar behoren kunnen uitvoeren, wat natuurlijk betrekking heeft op het prediken en onderwijzen. Zodra de meester echter arriveert om zijn verrassingsinspectie uit te voeren, zullen al degenen die zijn aangesteld om het huisgezin te voorzien van voedsel, worden ontheven van hun taak. Sommige van deze slaven zullen naar buiten worden verbannen in de duisternis, waar ze zullen jammeren en knarsetanden – omdat ze zich zullen realiseren dat hun lot ligt in de eeuwige vergetelheid. Na het ontvangen van het vereiste aantal slagen vanwege hun onwetendheid en vanwege het verwaarlozen van het huishouden, zullen de slaven die als getrouw worden bestempeld, worden aangesteld over alle bezittingen van de meester. Dat betekent dat ze volledig geaccepteerde zonen van God zullen worden evenals de broeders van Christus.

Wanneer het predikingswerk voltooid zal zijn, zal er geen uitgeverij meer nodig zijn. Dan zal de Wachttoren-organisatie definitief worden afgedankt. Dat is ook waar Jezus over sprak toen hij zei: Maar wanneer jullie het walgelijke ding dat verwoesting veroorzaakt, zien staan waar het niet hoort (lezer, gebruik inzicht), moeten degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan en zijn huis binnengaan om er iets uit te halen, en wie op het veld is, moet niet teruggaan naar de dingen die hij heeft achtergelaten en zijn bovenkleed ophalen. (Markus 13: 14-16)

De verwoesting van Jeruzalem betekent het einde van het christendom – althans, wat betreft het prediken en onderwijzen en het maken van discipelen dan. In de nasleep van het oordeel zullen de broeders van Jezus hun posities gaan innemen – om het zo maar te formuleren.

Ik betwijfel of er vandaag de dag aardse heersers zullen zijn die Jezus niet kennen – althans van naam. De landen van de christenheid worden tenslotte beschouwd als christelijke natiën, in tegenstelling tot islamitische natiën of communistische natiën. Dus degenen die voor bestuurders en koningen zullen moeten verschijnen, zullen hen niet gaan uitleggen wie Jezus precies is. Wat voor doel zou dat immers dienen?

JEZUS ZAL OP DEZELFDE MANIER KOMEN

Toen Jezus van deze aarde vertrok terwijl er een kleine menigte gelovigen naar de hemel keek om het te aanschouwen, verschenen er plotseling twee engelen. Ze richtten zich tot de verbaasde discipelen en zeiden: Mannen van Galilea, waarom staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die vanuit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde manier komen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.” (Handelingen 1:11)

Natuurlijk verwachtten de discipelen dat Jezus tijdens hun leven nog zou terugkeren. De apostelen verspreidden zelfs het gerucht onder de broeders dat Johannes nog zou leven wanneer Jezus zou terugkomen. Als de langstlevende apostel zorgde Johannes er uiteindelijk voor dat het misverstand uit de wereld werd geholpen toen hij zijn evangelie optekende. (zie Johannes 21:23)

Niettemin hebben ware christenen gedurende de afgelopen twee millennia hoop geoefend in de beloofde terugkeer van Jezus. En vanwege hun oprechte verwachting werden de Bijbelonderzoekers daarom ook gemakkelijk misleid door te geloven dat Jezus al in 1874 onzichtbaar was teruggekeerd. Een van de eerste geschriften de C.T. Russell publiceerde, zelfs nog vóór The Watchtower Magazine, heette “The Object and Manner of Our Lord’s Return”. En zo begon dus de bedrieglijke invloed en deze bleef tot op de dag van vandaag werkzaam, en heeft talloze aanpassingen ondergaan, zoals het verplaatsen van de vermoedelijke datum waarop de Tweede Komst van Jezus zou hebben plaatsgevonden, van het jaar 1874 naar het jaar 1914.

De harde waarheid is dat er niet zoiets bestaat als een onzichtbare parousia. De apostelen hebben zoiets ook nooit onderwezen. Ze keken met hun eigen ogen toe, terwijl Jezus naar de hemel opsteeg en ze kregen eveneens van de engelen te horen dat hij ook op dezelfde manier zou terugkeren.

Het is echter wel zo dat enkel de gelovigen Jezus na zijn opstanding konden zien. En we kunnen er ook zeker van zijn dat degenen die ooggetuige waren geweest van het feit dat Christus van deze aardbodem richting de wolken zweefde, zich op een later moment ook in de bovenkamer bevonden toen de geest werd uitgestort. In tegenstelling tot de heersende overtuiging dat elk oog Christus letterlijk zal zien…nee, dat zal niet gaan gebeuren. Jezus zei dat ze het teken van de Zoon des mensen in de hemel zullen zien verschijnen en dat ze zich bij die aanblik van verdriet op hun borst zullen slaan. Jezus die op dezelfde manier terugkeert, zal de manifestatie van Christus betekenen in de ogen van degenen die gezalfd zijn, en voor niemand anders.

De apostel Johannes schreef: Lieve kinderen, blijf dus in eendracht met hem, zodat we, wanneer hij geopenbaard wordt, vol vertrouwen kunnen zijn en hem bij zijn aanwezigheid niet beschaamd uit de weg hoeven te gaan. (1 Johannes 2:28)

Merk allereerst op dat de manifestatie van Jezus hetzelfde betekent als zijn aanwezigheid. Wat betekent het om te worden gemanifesteerd? In dezelfde brief legde Johannes dit uit: Wat er was vanaf het begin, wat we hebben gehoord, wat we met eigen ogen hebben gezien, wat we hebben geobserveerd en met onze handen hebben aangeraakt, daarover schrijven we jullie: het woord dat leven geeft. Het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. We getuigen en berichten jullie over het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat we gezien en gehoord hebben, berichten we ook aan jullie, zodat ook jullie met ons verbonden zijn. En deze verbondenheid van ons is ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. (1 Johannes 1: 1-3)

Jezus manifesteerde zich duidelijk als een mens in het vlees. En de apostelen wisten dat hij de Zoon van God was. Jezus manifesteerde zichzelf ook aan hen na zijn opstanding. Een manifestatie is dus een verschijning. En Johannes zei verder heel duidelijk: Lieve vrienden, we zijn nu kinderen van God, maar wat we zullen zijn, is nog niet geopenbaard. Wel weten we dat wanneer hij geopenbaard wordt, wij als hij zullen zijn, want we zullen hem zien zoals hij is. Iedereen die op hem hoopt, zuivert zich, net zoals hij zuiver is. (1 Johannes 3: 2-3)

Niet iedereen bezit de hoop die op hem is gericht. Degenen die een roeping hebben ontvangen bezitten deze wel. Wanneer Jezus terugkeert, zal hij zichzelf manifesteren aan degenen die zijn geroepen, die zijn uitverkoren en die eveneens getrouw zullen worden bevonden. Ze zullen hem zien zoals hij werkelijk is – als een glorieuze geest, de koninklijke Zoon van Jehovah, de Levende God.

Dat zal het moment zijn waarop de toekomstige koningen van de wereld voor bestuurders en koningen zullen moeten verschijnen. Ze zullen ongetwijfeld een getuigenis geven van wat ze zullen hebben gezien; namelijk Jezus Christus zelf. Ze zullen de geest van de Leeuw van de stam Juda in zich hebben. Micha zegt dat ze als leeuwen onder de lammeren zullen zijn. Jezus verzekerde ons dat niemand een woord van onze getuigenis zal kunnen weerleggen, zoals hij in Lukas 21:15 verklaarde: want ik zal jullie woorden van wijsheid geven die al jullie tegenstanders bij elkaar niet kunnen weerstaan of tegenspreken.

Dat zal ook het moment zijn waarop christenen door alle natiën zullen worden gehaat, vanwege de naam van Jezus Christus.

Download de pdf of koop het papieren exemplaar van de brochure “De Tweede Komst van Christus – Wat zal dit voor U betekenen?”