Opmerking van de Nederlandse vertaler: Klik op de bovenstaande afspeelknop als u de audio stream van dit artikel wilt luisteren.

INGEZONDEN VRAAG VAN EEN LEZER: Wat is nou precies de betekenis van elk van de 7 schalen van Gods woede waar in Openbaring hoofdstuk 16 over wordt gesproken? Ik bedoel, hoe zullen deze schalen op aarde worden gemanifesteerd, hoe zullen we dit kunnen merken? Wat symboliseren ze eigenlijk? Moeten we dit nou letterlijk opvatten? Ik weet dat u de laatste 2 schalen uitgebreid hebt behandeld, maar hoe zit het dan met de overige schalen, waarbij er wordt gesproken over het drinken van het bloed, de kwaadaardige zweren, het sterven van de vissen in de zee, het verschroeien door de zon en ook de duisternis die zal komen over het koninkrijk van het wilde beest. Ze doen me erg veel denken aan sommige van de plagen in Egypte, dus vandaar ook mijn vraag of ik dit nu allemaal letterlijk zou moeten opvatten of juist niet? Wat betekent dit nou precies?

Toen Jehovah een reeks van tien plagen over Egypte liet komen, waren deze plagen absoluut letterlijk. Mensen stierven door de plagen van hagel en pestilentie. Ook stierven er letterlijk velen, toen de vernietigende kracht ervoor zorgde dat alle eerstgeborenen van elke familie werden gedood die niet van tevoren het bloed van het lam op hun deurposten hadden gesmeerd.

De sleutel tot het kunnen begrijpen van de uitstorting van de zeven plagen ligt in het feit dat het 15de hoofdstuk van Openbaring al de uitverkorenen in de hemel afbeeldt nadat de overgeblevenen onder hen als overwinnaars uit hun strijd met het wilde beest zijn gekomen. Ook vers vier onthult dat de volken voor Jehovah God zullen zijn gekomen om hem te aanbidden. Dat betreft ook een verwijzing naar de grote schare die uit alle natiën zal voortkomen en vervolgens voor de troon van God zal komen te staan. Vergeet ook niet dat de grote schare uit de verdrukking zal komen.

Dat betekent dat tegen de tijd dat de zeven schalen van de woede van God worden uitgegoten, dat degenen die gered zullen worden, op dat moment al gered zullen zijn, evenals het feit dat redding vanaf dat moment voor wie dan ook onmogelijk zal zijn. Dat is ook waarom de woede van God zal worden uitgestort over degenen die het merkteken van het beest op zich zullen hebben. En ondanks het feit dat ze gebukt zullen gaan onder een immense kwelling, zullen ze toch geen berouw tonen, omdat boetedoening op dat bewuste moment ook niet meer mogelijk zal zijn. Dit komt ook precies overeen met wat er staat opgetekend in Openbaring 16: 9: De mensen werden verschroeid door de grote hitte, maar ze lasterden de naam van God, die de autoriteit over deze plagen heeft. Ze hadden geen berouw en gaven hem geen eer.

Het zaad van Satan en Gods volk zullen worden gescheiden in twee verschillende kampen. De woede van God zal daarna over de wereld van de Duivel worden uitgegoten, met als hoogtepunt, haar volledige vernietiging tijdens Armageddon. Dit moment zal aanbreken nadat de laatste van de zeven schalen uitgegoten zal zijn.

Hoe zal de uitstorting van de schalen die gevuld zijn met de toorn van God dan worden gemanifesteerd? Een handige aanwijzing kan worden gevonden in de profetie van Daniël, betreffende de veldtocht van de koning van het noorden, nadat hij de koning van het zuiden aan zich heeft onderworpen. Het laatste stuk van het elfde hoofdstuk luidt als volgt: Maar berichten uit het oosten en uit het noorden zullen hem verontrusten. Hij zal in grote woede uittrekken om weg te vagen en velen voor de vernietiging te bestemmen. Hij zal zijn koninklijke tenten planten tussen de grote zee en de heilige Sieraadberg. Hij zal volledig aan zijn eind komen en niemand zal hem te hulp komen.

Wat zouden deze verontrustende berichten kunnen zijn, die afkomstig zijn uit de richting van het symbolische oosten en noorden? Ten eerste wordt er gezegd dat Jehovah in het hoge noorden verblijft. Psalm 48: 1-2 zegt: Jehovah is groot en hem komt alle lof toe in de stad van onze God, op zijn heilige berg. Prachtig in zijn verhevenheid en de vreugde van de hele aarde is de berg Sion in het verre noorden, de stad van de grote Koning.

De stad van de Grote Koning is het Koninkrijk. Dat betreft dan ook één aspect van de berichten die uit het noorden zullen komen. Deze berichten kondigen aan dat het Koninkrijk van God vanaf dat moment volledig aan de macht is gekomen en dat het is begonnen met regeren.

Wat daarnaast ook interessant is, is dat Openbaring 16:12 over het uitgieten van de zesde schaal van woede het volgende zegt: De zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier de Eufraat. Het water droogde op om de weg vrij te maken voor de koningen vanuit de opgang van de zon.

Jesaja voorzei dat Jehovah de rivier de Eufraat zou opdrogen zodra zijn gezalfde koning, Cyrus, de machtige vesting van Babylon zou gaan veroveren. De uitstorting van de zesde schaal op de grote rivier de Eufraat symboliseert dus de vernietiging van Babylon de Grote, – de hoer die op vele wateren zit.

Vanzelfsprekend komt de zon op in het oosten. De komst van de Zoon des mensen wordt gesymboliseerd als het aanbreken van de heldere morgenster en ook degenen die een roeping hebben ontvangen als uitverkorenen en daarnaast ook hebben bewezen dat ze tot het einde getrouw zullen zijn, ook zij zullen zo helder gaan schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader. Hun aantreden zal zijn zoals het opkomen van de zon in al zijn glorie.

Ongetwijfeld zullen deze berichten die uit het noorden en uit het oosten zullen komen, de koning van het noorden zo ernstig verontrusten, omdat deze berichten ongetwijfeld te maken zullen hebben met het laatste getuigenis dat zal worden afgegeven door de koningen die als de zon zullen opkomen, wanneer ze tegenover de heersers en koningen van deze aarde zullen moeten verschijnen. Hun berichten zullen ontzettend verontrustend zijn voor deze demonenaanbidders omdat ze zullen getuigen over het feit dat ze Christus met hun eigen ogen hebben gezien, wat dus ook de authentieke parousia is: de manifestatie van Christus aan de uitverkorenen.

Net zoals de toenmalige Romeinse koning van het noorden alle baby’s die jonger waren dan twee jaar, liet afslachten in een ziekelijke poging om het kindje Jezus te vernietigen, zo zal de 8ste koning, die op dat moment ook meteen de laatste manifestatie van de koning van het noorden zal zijn, uitbarsten in een genocidale woede om zo de koningen die uit het oosten komen, inclusief nog vele anderen, koelbloedig te vermoorden. De derde schaal die wordt uitgegoten zal bijvoorbeeld als een plaag komen over degenen die schuldig zijn aan het doden van Gods eigen volk. Daarom lezen we in (Openbaring 16: 4-6): De derde goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen. En ze werden bloed. Ik hoorde de engel van het water zeggen: ‘Rechtvaardig bent u, hij die is en die was, de Loyale, omdat u deze oordelen hebt uitgesproken. Het bloed van heiligen en van profeten hebben zij vergoten, en bloed hebt u ze te drinken gegeven. Ze verdienen het.

Het Britse rijk heeft gedurende vrijwel zijn hele bestaan de antimenselijke opvatting gepropageerd dat de wereld overbevolkt is. Zelfs al lang geleden in de jaren 1800, voordat er zelfs maar een miljard mensenzielen op aarde rondliepen, beweerden de Britten al dat er te veel mensen op aarde waren. Op dit moment pleit het Britse rijk openlijk voor genocide op een massale schaal, in dienverstande dat ze deze genocidale boodschap op dit moment hebben verpakt in de vorm van een noodzakelijk beleid om zo de mensheid te redden voor de gevolgen van klimaatverandering.

Het lijdt geen twijfel dat de komende vernietiging van het soevereine natiestaatsysteem evenals het aankomende verbod op industrialisatie niet alleen de voorwaarden zullen scheppen om de meeste van de acht miljard mensen op aarde uit te roeien, maar wanneer het beest uit de afgrond opstijgt, zal het ook de gezindheid van Satan zelf hebben. Daarom staat er ook in de Bijbel dat het beest als een draak zal beginnen te spreken.

En omdat de meeste mensen niets te maken willen hebben met Jehovah of met de redding die Hij biedt, zal God het ook toestaan dat het beest velen van hen zal vernietigen en zal Jehovah hen dus feitelijk overleveren aan de vernietiging. Dat is dus precies wat het uitgieten van de schalen van woede symboliseert.