Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk in 2012 gepost op de Engelstalige website van the Watchman’s Post. Het artikel heeft een update gekregen.

Door de eeuwen heen zijn er talloze door demonen geïnspireerde misleidingen in de naam van God en Christus gepleegd. De onzinnige leer van de Drie-eenheid betreft ongetwijfeld de meest voorkomende en meest doordringende van al deze misleidingen. Daarnaast zal de 1914 parousia-doctrine van het Wachttorengenootschap op een bepaald moment uiteindelijk ook zonder enige twijfel worden beschouwd als een van de grootste hoaxes uit de recente geschiedenis. Dat er zoveel mensen zo grondig misleid konden worden is des te verbazingwekkender gezien het feit dat Jehovah’s Getuigen over het algemeen de meest Bijbel-onderlegde, leergierige en waarheidlievende mensen zijn.

Er zou Jehovah’s Getuigen nauwelijks kunnen worden verweten dat ze geloven dat de Eerste Wereldoorlog en de gruwelijke Spaanse grieppandemie die in 1918 over de wereld raasde, het resultaat waren van de opening van de zegels van de Apocalyps. Tenslotte wil geen enkele christen in een hokje gestopt worden met dezelfde mensen die de aanwezigheid van Christus zouden ridiculiseren.

Maar aan de andere kant mogen we ons denken echter ook niet te vlug in de war laten brengen door geloof te stellen in allerlei onware uitingen waarin wordt beweerd dat de tegenwoordigheid van Christus al is begonnen en dat de dag van Jehovah al zou zijn aangebroken. Waarschuwde de apostel Paulus dan niet alle christenen om specifiek op hun hoede te zijn voor het aanvaarden van onredelijke, met apostolische autoriteit uitgevaardigde officiële aankondigingen in zowel woord en geschrift, die ten onrechte zouden verkondigen dat de parousia en de dag van Jehovah al zouden zijn begonnen?

Het meest verontrustende van dit alles was nog wel dat Paulus duidelijk aangaf dat deze misleiding afkomstig zou zijn van Satans ‘mens van wetteloosheid’ die zich in de ‘tijd van het einde’ binnen in de geestelijke tempel van God zal bevinden en die zijn misleiding specifiek zou richten op de uitverkorenen. Ook lezen we dat dit alles onmiddellijk zou voorafgaan aan de werkelijke authentieke manifestatie van Christus. Paulus gaf aan dat God het zou toestaan dat er een bedrieglijke invloed zal worden uitgeoefend richting degenen die de waarheid kennen, om hun liefde voor de waarheid te beproeven tijdens de werkelijke authentieke manifestatie van Christus. Hoewel de oorlogen, voedseltekorten, pandemieën en aardbevingen van de afgelopen eeuw wellicht overtuigend zijn geweest voor velen die een haastig onderzoek doen, bestaan er echter ook nog andere aspecten omtrent het besluit die veel minder duidelijk zijn dan de eerder genoemde tekenen – Zoals bijvoorbeeld de dingen die betrekking hebben op het oordeel over de slaven van Christus.

Houd in gedachte dat toen de discipelen Jezus vroegen om aan hen uit te leggen wanneer de verwoesting van de heilige plaats precies zou gaan plaatsvinden en wat het teken zou zijn van zijn aanwezigheid en van het besluit van het samenstel van dingen, dat Jezus zijn discipelen daarop een reeks illustraties gaf waarin hij vooral de nadruk vestigde op de specifieke omstandigheden die zich in die periode zouden voordoen. Verreweg de meest aangehaalde illustratie van het Wachttorengenootschap heeft te maken met de aanstelling van de getrouwe en beleidvolle slaaf over alle bezittingen van de meester. In dezelfde context gaf Jezus daarnaast ook nog de illustraties van de wijze en dwaze maagden en ook de illustratie over de meester die zijn zilveren talenten aan zijn slaven toevertrouwde.

Gedurende vele decennia ging de officiële leer van het Wachttorengenootschap ervan uit dat alle drie de illustraties al vervuld zijn. In 2013 werd er echter een grote aanpassing doorgevoerd. Zoals we weten worden deze wijzigingen door het Wachttorengenootschap altijd omschreven als ‘nieuw licht’. (Er is een serie artikelen gepubliceerd op de Engelstalige website van e-watchman.com waarin het nieuwe licht van het Wachttorengenootschap nauwkeurig onder de loep wordt genomen.)

Het Wachttorengenootschap gelooft op dit moment dat de aanstelling van de getrouwe slaaf over alle bezittingen van de meester bij nader inzien toch nog niet heeft plaatsgevonden. Natuurlijk klopt dit standpunt ook. Dit ‘nieuwe licht’ wat het Wachttorengenootschap in 2013 heeft doorgevoerd heb ik hen al in het jaar 2005 gepresenteerd in de eerste uitgave van het Engelstalige boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden”, welke ook in dat jaar werd gepubliceerd. Ik heb direct na de publicatie ook fysieke exemplaren van dit boek naar het toenmalige Besturende Lichaam gestuurd.

Laten we nu eens Jesaja 22: 15-19 nader beschouwen en dit gedeelte uit de Bijbel eens afzetten tegen de interpretatie ervan door het Wachttorengenootschap. We lezen hier:

“Dit zegt de Soevereine Heer, Jehovah van de legermachten: ‘Ga naar binnen bij deze beheerder, bij Se̱bna, die het toezicht heeft over het huis, en zeg: “Wat heb je hier te zoeken, en wie is hier zo belangrijk voor je, dat je hier een graf voor jezelf hebt uitgehouwen?” Hij houwt zijn graf uit op een hoge plaats. In een rots hakt hij een rustplaats voor zichzelf uit. “Luister, o mens! Jehovah zal je met geweld neerslingeren en je met kracht vastgrijpen. Hij zal je beslist stevig oprollen en je als een bal een uitgestrekt land in gooien. Daar zul je sterven en daar zullen je prachtige strijdwagens zijn, een schande voor het huis van je meester. En ik zal je je positie afnemen en je uit je ambt zetten.”

Voorafgaand aan hun grote aanpassing in 2013 had het Wachttorengenootschap altijd beweerd dat dit aspect van de profetie al in het jaar 1918 in vervulling zou zijn gegaan. Dit is wat het commentaar van het Genootschap zegt over Jesaja in het hoofdstuk getiteld “Lessen over ontrouw”:

“Sebna’s ervaring herinnert ons eraan dat onder hen die beweren God te aanbidden, degenen die dienstvoorrechten aanvaarden deze moeten gebruiken om anderen te dienen en Jehovah lof te brengen. Zij mogen hun positie niet misbruiken om zich te verrijken of persoonlijk aanzien te verwerven. De christenheid bijvoorbeeld heeft lang zichzelf als de aangestelde beheerder, de aardse vertegenwoordiger van Jezus Christus, gepresenteerd. Maar net zoals Sebna zijn vader oneer aandeed door zijn eigen heerlijkheid te zoeken, hebben de leiders van de christenheid de Schepper oneer aangedaan door zich rijkdom en macht te vergaren. Toen dan ook in 1918 de tijd aanbrak om het oordeel „bij het huis van God” te laten beginnen, nam Jehovah de christenheid weg. Er werd een andere beheerder geïdentificeerd — „de getrouwe, de beleidvolle beheerder” — en over Jezus’ aardse huisgezin aangesteld”

Hoewel het Besturende Lichaam de geestelijkheid van de christenheid veroordeelt, oordelen zij in werkelijkheid zichzelf – althans, als institutie. Is dat ook niet precies wat God al lang geleden had gezegd? – Ik zal hen behandelen naar hun daden en ik zal hen oordelen zoals zij hebben geoordeeld. Ze zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël 7:27)

Het is alsof het Besturende Lichaam voor zichzelf binnen de organisatie een comfortabele ereplaats heeft gecreëerd – op een ‘hoge plaats’ als het ware. “In een rots hakt hij een rustplaats voor zichzelf uit” vormt een treffende beschrijving van het grootse paleisachtige nieuwe hoofdkantoor in Warwick op het vredige platteland van de staat New York – ver verwijderd van het kabaal en alle fijnstof in de omgeving van Brooklyn – Ze hebben dit nieuwe granieten paleis voor zichzelf laten bouwen door gebruik te maken van de slavenarbeid van Jehovah’s Getuigen. Wat zijn de leiders van Jehovah’s Getuigen toch geworden zoals de geestelijken uit de christenheid!

Het leiderschap van het Wachttorengenootschap verheerlijkt zichzelf voortdurend – prijst zichzelf als de onfeilbare, getrouwe en beleidvolle slaaf die zelfverzekerd is dat ze de onvoorwaardelijke goedkeuring en zegen van de meester al hebben ontvangen. Het is ook niet ongebruikelijk dat het Besturende Lichaam foto’s van zichzelf in de literatuur publiceert, hetzij individueel of als groep.

Enkele jaren geleden werden de verkondigers nog belachelijk gemaakt omdat de meesten van hen de namen van de individuele leden van het Besturende Lichaam niet uit hun hoofd kenden. De gemeenten werden aangespoord om hun namen uit het hoofd te leren alsof ze op gelijke voet zouden staan met de twaalf geïnspireerde apostelen van Christus.

Governing Body speak on jumbotron(Het lid van het Besturende Lichaam op de foto – afgebeeld aan de linkerkant van het grote scherm in de vergaderzaal – is de inmiddels overleden Lloyd Barry. Deze Lloyd Barry tekende hoogstpersoonlijk alle formulieren die het Wachttorengenootschap moest indienen bij het ‘Departement of Public Information’ van de Verenigde Naties. Deze getekende formulieren waren nodig om hun NGO-lidmaatschap tussen het Wachttorengenootschap en de Verenigde Naties te behouden. Tot op de dag van vandaag beweert het Besturende Lichaam op leugenachtige wijze dat ze in deze kwestie niets ongepasts hebben gedaan. Hoewel het Wachttorengenootschap vliegensvlug hun partnerschap met de VN heeft opgezegd toen de krant ‘The Guardian’ hun politieke partnerschap aan het licht bracht, beweerde het Wachttorengenootschap toch dat ze tien jaar lang door een VN-ambtenaar zouden zijn misleid en dat tegenstanders van het Genootschap allerlei valse beschuldigingen over deze kwestie uitten.)

Wanneer we dus weer even kijken naar de maatstaven die we in de Bijbel tegenkomen, dan moeten we constateren dat het Wachttorengenootschap dus geen berouw heeft getoond en daarom zal het ook verantwoording moeten gaan afleggen aan Jehovah voor hun gepleegde ontrouw evenals voor het tot struikelen brengen van velen als gevolg van hun misplaatste trots en hun huichelarij. Ze zullen zodra de meester des huizes zal arriveren absoluut voor iedereen een ontnuchterende les zijn over wat de gevolgen zullen zijn van ontrouw.

Vanwege de nadruk die wordt gelegd op de “slaaf” prijzen Jehovah’s Getuigen, van de allerlaagste verkondiger tot aan de kring- en districtsopzieners, de getrouwe slaaf rijkelijk en danken ze hem voortdurend voor al zijn geweldige voorzieningen, en stellen ze de Wachttorenorganisatie op gelijke voet met Jehovah en Christus zelf.

Het leiderschap heeft voor zichzelf een graf “uitgehouwen”, in die zin dat ze institutionele mannen zijn geworden die in al hun behoeften worden voorzien door de organisatie. Zo wordt voor de zogenaamde “getrouwe beheerder” in al zijn behoeften voorzien door middel van donaties, die in vele gevallen afkomstig zijn van mensen die zichzelf absoluut geen luxe kunnen veroorloven zoals bijvoorbeeld degelijke gezondheidszorg of tandheelkundige zorg.

Het Besturende Lichaam verheerlijkt zich zelfs tot in de dood. Hoewel het Genootschap bijvoorbeeld ouderlingen heeft opgedragen om de overledene tijdens begrafenislezingen niet te prijzen, maar om in plaats daarvan van de gelegenheid gebruik te maken om getuigenis te geven over de opstanding, zijn dezelfde regels blijkbaar niet van toepassing op het Besturende Lichaam zelf. Na hun dood worden ze geprezen in de ogen van miljoenen mensen die het tijdschrift de Wachttoren lezen. Bovendien worden er ter ere van hen speciale herdenkingsbrochures uitgegeven. (Zie artikel: De Brochure van Ted Jaracz) Precies op deze manier heeft hij dus op een hoge plaats voor zichzelf een graf uitgehouwen.

Omdat ze zich in de ogen van Jehovah’s Getuigen verheffen en omdat ze zachtmoedige en vertrouwende christenen op massale schaal misleiden, zal het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen met geweld worden neergeslingerd, zoals het bovenstaande vers ook zegt. Hun grootse organisatorische “prachtige strijdwagens” zullen een schande zijn in de ogen van hun meester -Christus. Hun plek zal hen worden afgenomen en ze zullen uit hun ambtspositie worden ontheven als de officiële leiders van Jehovah’s aardse organisatie.

Hoe zal dit dan allemaal tot stand komen? Net zoals in het verleden zal Jehovah ook dan weer een aardse imperiale macht gaan gebruiken om zijn wil uit te voeren. Het is dan ook geen toeval dat de Verenigde Staten, die tot nu toe altijd een veilige haven is geweest voor Jehovah’s Getuigen, een fase is ingegaan van degeneratie en revolutie die voorbestemd lijkt te zijn om te leiden tot de ontbinding van de ooit zo machtige constitutionele republiek.

Zonder dat de meeste mensen zich hiervan bewust zijn, worden er sterke krachten opgesteld tegen de Verenigde Staten – nee, we hebben het hier niet per se over vijandige natiën, maar wel over allerlei economische krachten en belangen die verband houden met de Britse Kroon en de City of London – de eeuwenoude aardsrivaal van Amerika. De COVID-pandemie lijkt een opzettelijke daad van biologische oorlogsvoering tegen de bevolking te zijn om daarmee de wil van het volk te demoraliseren en af te breken. Ondertussen spreken de miljardair-elites openlijk over een grote reset (Great Reset), die ongetwijfeld zal uitmonden in de lang op handen zijnde financiële ineenstorting die de profetische machtigen te gronde zal richten, samen met de heiligen. Vanaf dat moment zullen de tijden van grondwettelijke bescherming en rijkdom waarop de leiders van Jehovah’s Getuigen altijd hebben vertrouwd, voorgoed voorbij zijn.

Op die manier zal Jehovah het Besturende Lichaam, zoals we net in Jesaja hebben kunnen lezen, “oprollen en als een bal en een uitgestrekt land in gooien”. (Dat wil overigens niet zeggen dat de individuele leden van het Besturende Lichaam allemaal negatief zullen worden beoordeeld. Het gaat hier om de institutie ofwel het ambt dat zal worden afgebroken.)

In plaats daarvan zal Jehovah de ware Christus naar voren schuiven. Hij zal als een vader worden voor degenen met een oprecht geloof. Jehovah zal vervolgens de sleutel van het huis van David op hem leggen; met andere woorden, het Koninkrijk. En zoals Openbaring over Christus zegt, zal hij een deur openen die niemand kan sluiten. Dat is dan ook de betekenis van de rest van het 22ste hoofdstuk van Jesaja.

Op die dag zal ik mijn dienaar E̱ljakim, de zoon van Hilki̱a, roepen en ik zal hem jouw gewaad aandoen en hem jouw sjerp stevig ombinden, en ik zal jouw gezag in zijn handen leggen. Hij zal een vader worden voor de inwoners van Jeruzalem en voor het huis van Juda. Ik zal de sleutel van het huis van David op zijn schouder leggen. Hij zal openen en niemand zal sluiten. Hij zal sluiten en niemand zal openen. Ik zal hem als een pin op een stevige plaats bevestigen en hij moet als een verheven troon worden voor het huis van zijn vader. En aan hem zal men alle eer van het huis van zijn vader hangen, de nakomelingen en het nageslacht, alle kleine kruiken, de kommen en ook de grote kruiken.”  (Jesaja 22:20-24)