Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk gepost in december 2011. In dit artikel is extra informatie toegevoegd.

In hoofdstuk 21 van Jesaja staat de omverwerping van het tirannieke Babylon centraal. God verzekerde zijn profeet dat de verraderlijke vernietiger der natiën en tevens de vervolger van zijn volk, met geweld zou worden verslagen. De val van het oude Babylon zou destijds ongetwijfeld een grote golf van verbijstering hebben veroorzaakt in het hele omliggende gebied.

Hoe kon deze ongelooflijke gebeurtenis plaatsvinden? De stad Babylon werd beschouwd als een sterke onneembare vesting. De profetie gaat verder: Zet een wachter neer en laat hem melden wat hij ziet.’ Hij zag een strijdwagen met een span paarden, een strijdwagen met ezels, een strijdwagen met kamelen. Hij lette scherp op, met grote alertheid. Toen riep hij als een leeuw: ‘De hele dag sta ik op de wachttoren, o Jehovah, en elke nacht blijf ik op mijn wachtpost. Kijk wat eraan komt: mannen in een strijdwagen met een span paarden!” (Jesaja 21:6-9)

De geschiedenis leert ons dat Babylon op één nacht viel zonder dat daar een hevige strijd aan vooraf ging. Koning Cyrus was er op de een of andere manier in geslaagd om de rivier de Eufraat tijdelijk droog te leggen, vermoedelijk door de sluisdeuren stroomopwaarts te openen om vervolgens het water weg te laten stromen naar een ander gebied, waardoor het waterpeil voldoende kon worden verlaagd zodat zijn leger in het holst van de nacht het water kon oversteken. En omdat de inwoners van de stad op dat moment druk bezig waren met het vieren van een groot feest onder het genot van veel alcohol, waren de wachters op dat moment niet alert en hadden ze niet de moeite genomen om de enorme poorten, die uitkeken over het water, af te sluiten en te barricaderen. Vandaar dat het ook mogelijk was dat het machtige Babylon ten val kwam zonder een lange, bloederige belegering. Dat kwam ook precies overeen met wat Jehovah had voorzegd.

Wanneer we even teruggaan naar de bovengenoemde verzen, dan lezen we dat de profeet echter geen enorm leger zag. Vanaf het uitkijkpunt van zijn wachttoren ziet de wachter slechts drie strijdwagens – en uiteindelijk een enkele strijdwagen met een span paarden – welke doet denken aan de ruiters van de Apocalyps die worden aangevoerd door de krijgsheer Christus.

Wat betreft de moderne vervulling van de val van Babylon, leert het Wachttorengenootschap dat Babylon de Grote uit Openbaring al lang geleden zou zijn gevallen in het jaar 1919. Hun commentaar op Jesaja luidt als volgt: (Paragraaf 14)

Wat valt er over Babylon de Grote te zeggen? Door de onderdrukking van Gods volk tijdens de Eerste Wereldoorlog te beramen, heeft ze hen in feite een tijdlang in ballingschap gehouden. Hun predikingswerk kwam nagenoeg stil te liggen. De president en andere vooraanstaande functionarissen van het Wachttorengenootschap werden op valse beschuldigingen gevangengezet. Maar in 1919 kwam er een verrassende keer in de situatie. De functionarissen werden uit de gevangenis vrijgelaten, het hoofdbureau werd heropend en het predikingswerk werd weer opgenomen. Zo viel Babylon de Grote in de zin dat ze haar greep op Gods volk verloren had. In Openbaring wordt deze val tweemaal bekendgemaakt door een engel die de woorden van de mededeling in Jesaja 21:9 gebruikt.

Het is zeker waar dat er blijkbaar een aantal geestelijken waren die snode plannen hadden gemaakt om hun politieke invloed aan te wenden om destijds door middel van de regering druk uit te oefenen op het Wachttorengenootschap. En ook was het zo dat Rutherford en zeven anderen op basis van een verzonnen aanklacht naar de gevangenis werden gestuurd. Maar wanneer we even strikt naar de feiten kijken, is het dan echter niet ook zo dat de verwarring en onzekerheid waarmee de Internationale Bijbelonderzoekers destijds te maken kregen, meer te maken had met het onverwachte overlijden van hun geliefde pastoor Russell dan met iets wat de geestelijkheid zou hebben gedaan om het Genootschap ten val te brengen? Een aanzienlijk aantal Bijbelonderzoekers weigerde eenvoudigweg om Joseph Rutherford als hun nieuwe leider te aanvaarden en zelfs nog tot op de dag van vandaag blijven deze splintergroepen van de Bijbelonderzoekers de dode predikant nog steeds volgen. Dat schisma heeft er voor het overgrote deel toe geleid dat het predikingswerk tijdelijk tot stilstand kwam.

Behalve het feit dat een aanzienlijk percentage van de personen die met de Watch Tower verbonden waren destijds was weggevallen, speelde ook nog het feit dat de Bijbelonderzoekers zich hadden vastgelegd op 1914 evenals het hoogtepunt naar aanleiding van de campagne die ontstond na de publicatie van het “Photo Drama of Creation”, wat met zekerheid resulteerde in het feit dat er in de jaren daarna sprake zou zijn geweest van een enorme teleurstelling. Met andere woorden, het Wachttorengenootschap bracht zelf een groot aantal van zijn eigen volgelingen tot struikelen. Het feit dat het Wachttorengenootschap de volledige schuld afschuift op de geestelijken alsof zij de Bijbelonderzoekers gevangen zouden hebben genomen, is absoluut geen eerlijke voorstelling van de feiten.

Daarnaast is ook de redenering van het Wachttorengenootschap onjuist met betrekking tot de val van Babylon. Dit zou volgens het Genootschap zogenaamd zijn bewezen omdat valse religie volgens hen op dit moment geen vat meer zou hebben op ware christenen. Toen Babylon omver werd geworpen, waren het echter niet enkel en alleen de gevangen Joden die hier profijt van hadden. Het Babylonische rijk hield vanaf dat moment tevens op met het vervolgen van alle natiën. Wanneer we dit weten, hoe kan er dan gezegd worden dat religie haar macht over de natiën sinds het jaar 1919 heeft verloren?

Bovendien is het ook nog eens zo dat Jehovah’s Getuigen sinds het jaar 1919 heel veel vervolging hebben moeten doorstaan welke is veroorzaakt door religieuzen. Over het recente verbod op Jehovah’s Getuigen in Rusland kan bijvoorbeeld met zekerheid worden gesteld dat dit teweeg is gebracht door de invloed van de Russisch-orthodoxe kerk. Is het daarom ook echt terecht om te beweren dat de geestelijkheid geen vat meer heeft op het werk van christenen wanneer de feiten zo duidelijk aantonen dat ze in sommige delen van de wereld nog steeds een krachtige tegenstand uitoefenen?

Houd daarnaast ook de woorden in gedachte van de christelijke profeet die voorzei dat God een werk van Satan zou toestaan gedurende de periode net vóór de terugkeer van Christus. Door de invloed van een collectief dat bekend staat als de mens van wetteloosheid, gebruikt de duivel allerlei krachtige werken, leugenachtige tekenen, wonderen en allerlei onrechtvaardig bedrog, bedoeld voor degenen die vernietigd worden.Volgens Paulus is het doel van deze misleiding om een valse terugkeer van Christus te simuleren, wat tevens ook het fundament is van het Wachttorengenootschap. De mythe omtrent de val van Babylon maakt deel uit van deze misleiding. Het feit dat de korte opsluiting van acht Wachttoren-functionarissen als de basis wordt beschouwd van de overtuiging dat dat Babylon reeds is gevallen, vormt een aspect van de leugenachtige tekenen die Jehovah’s Getuigen als authentiek hebben aanvaard.

Misschien zijn de meest ongemakkelijke feiten wel de tegenstrijdigheden die inherent zijn aan de verdraaide interpretatie van Openbaring door het Wachttorengenootschap. Volgens het Genootschap kwam het scharlakenrode beest dat uit de afgrond opstijgt met de hoer op zijn rug tot stand toen in 1945 de Verenigde Naties werden opgericht. Als dat het geval zou zijn dan zou dit dus ook moeten betekenen dat Babylon de Grote meer dan twee decennia daarvoor ten val gekomen zou zijn en haar macht zou zijn kwijtgeraakt, nog voordat de hoer op de rug van het beest uit de afgrond zou zijn komen rijden! Echter blijkt er ook uit de context van het 17de en 18de hoofdstuk van Openbaring dat het pas zal zijn nadat de achtste koning aan de macht zal zijn gekomen, dat de engel de verklaring zal uiten dat Babylon de Grote is gevallen terwijl dezelfde engel Gods eigen volk het bevel geeft om ‘uit haar te gaan’.

Gelijktijdig met de val van Babylon de Grote en de aankondiging om ‘uit haar te gaan, mijn volk’, zegt de engel dat haar zonden tot in de hemel zijn opgestapeld en dat Jehovah aan haar vele onrechtvaardige daden en haar vele zonden heeft gedacht. De engel vertelt verder dat haar oordeel in één uur zal worden voltrokken. Echter rijst dan de vraag hoe het dan kan dat indien het wereldrijk van valse religie al in 1919 zou zijn gevallen omdat haar zonden zich tot in de hemel hadden opgestapeld, dat vervolgens niet haar uur des oordeels is begonnen? Waarom zit hier dan een vertraging tussen van meer dan een hele eeuw?

Wanneer we dan weer terugkeren naar de profetie van Jesaja, dan blijkt dat het Wachttorengenootschap alleen al vanwege zijn naam impliceert dat het Wachttorengenootschap zelf de enige ware bron is van betrouwbare profetische interpretatie en dat alle gezalfde christenen een zogenaamde “wachters-klasse” vormen. Wanneer we echter de Bijbelse betekenis van het woord ‘wachter’ bekijken dan zien we dat deze zogenoemde ‘wachter’ door God wordt gebruikt om op wacht te staan voor wat komen gaat. Dat staat in schril contrast met de wachters van het Wachttorengenootschap die niet echt aankondigen wat er gaat komen. Wat we wel zien is dat het Wachttorengenootschap de profetie hier aan het verdraaien is om de aandacht te vestigen op datgene wat volgens hen zogenaamd al zou zijn vervuld.

Als het Wachttorengenootschap daadwerkelijk het patroon zou vervullen dat door Jesaja was vastgesteld, door luidkeels alarm te slaan naar aanleiding van wat het ziet met betrekking tot de val van Babylon, zouden we dan ook niet mogen verwachten dat het Wachttorengenootschap van tevoren al zou moeten voorzien wat er zou gaan gebeuren tijdens de Eerste Wereldoorlog en in de nasleep ervan? Het is waar dat het Wachttorengenootschap in de loop van de decennia sindsdien op vakkundige wijze een geloofwaardige uitleg in elkaar heeft geknutseld die miljoenen Jehovah’s Getuigen ervan heeft overtuigd dat vrijwel alle profetieën op dit moment al zijn vervuld. Men zou zich mogen afvragen of dit dan ook de taak is van een wachter?

“O MIJN VOLK DAT VERTRAPT IS”

Feitelijk voorspelt de profetie van Jesaja de komende val van zowel de achtste koning als zijn religieuze wederhelft. Dat strookt ook met het feit dat het oorspronkelijke Babylon zowel Gods keizerlijke beul was, evenals de bevorderaar van valse religie en afgoderij. Het zal dit laatste koninkrijk zijn dat bestemd is om Jehovah’s volk te dorsen, waarvoor God hen daarna ter verantwoording zal roepen.

“O mijn volk dat vertrapt is, het product van mijn dorsvloer, ik heb jullie verteld wat ik gehoord heb van Jehovah van de legermachten, de God van Israël. (Jesaja 21:10)

Oorspronkelijk verklaarde het Wachttorengenootschap dat God ontevreden zou zijn geweest over de Bijbelonderzoekers vanwege enkele onbeduidende fouten en compromissen die zij hadden gemaakt. Volgens het Wachttorengenootschap zou dat dan ook de reden zijn geweest waarom Hij zou hebben toegelaten dat Babylon de Grote gedurende een korte periode de organisatie domineerde tijdens de laatste maanden van de Eerste Wereldoorlog. Hoewel dat idee in eerste instantie absurd was, vertoonde het in ieder geval nog wel enige gelijkenis met de waarheid in de Bijbel. God dorstte de Joden vanwege hun ontrouw en het dorsen diende dus ook als een correctie om hen in Gods gunst te herstellen. Dat alles werd echter in het jaar 2018 geschrapt naar aanleiding van de publicatie van “Zuivere Aanbidding – Eindelijk hersteld!”.

Het klinkt misschien ongelofelijk, maar op dit moment beweert het Wachttorengenootschap dus dat God alle christenen gedurende honderden jaren lang zou hebben gestraft, vrijwel vanaf het begin van de christelijke jaartelling. Vervolgens zouden volgens het Genootschap in 1919, dan eindelijk de dorsers tevoorschijn zijn gekomen en zou de ware zuivere aanbidding eindelijk zijn hersteld.

De opkomst van de heidense christenheid vormde geen straf van God. Het diende namelijk geen beoogd doel. De reden dat God zijn volk straft, is om hen te corrigeren. Dit is wat Jehovah zei in Jeremia: Want ik ben met je’, verklaart Jehovah, ‘om je te redden. Maar alle volken waarheen ik je verstrooid heb, zal ik vernietigen. Jou zal ik niet vernietigen. Ik zal je in de juiste mate corrigeren en ik zal je beslist niet ongestraft laten. (Jeremia 30:11)

Houd er dus wel rekening mee dat de bestraffing in de juiste mate zal worden uitgevoerd, in de vorm van de verstrooiing die plaatsvindt direct voorafgaand aan de vernietiging, namelijk Armageddon. Jezus sprak over de verwoesting van Jeruzalem tijdens het besluit. Tijdens die periode zullen christenen ook worden verstrooid: Dan moeten degenen die in Judea zijn, naar de bergen vluchten, en degenen die in de stad zijn, moeten vertrekken. En wie op het land is, moet niet de stad in gaan, want dit zijn dagen waarin het oordeel wordt voltrokken zodat alles wat geschreven staat, zal worden vervuld.” (Lukas 21: 21-22)

“Alles wat geschreven staat” is iets aanzienlijks, en is ook de focus geweest van mijn onderzoek. Bovendien is, in tegenstelling tot wat het Wachttorengenootschap leert, geen van deze dingen op dit moment al vervuld. Staat u eens stil bij een belangrijk punt: Indien Jeruzalem de heidense christenheid symboliseert – zoals de profeten van Bethel altijd volmondig hebben beweerd – waarom zouden ware christenen dan uit haar midden vandaan moeten vluchten?

Dat het dorsen in de toekomst ligt wordt zelfs nog door Jezus bevestigd toen hij voorspelde dat zowel de getrouwe als de slechte slaven beiden slaag zouden ontvangen nadat de Meester onverwachts Gods huis komt inspecteren. Het enige verschil zit hem in het feit dat Christus in de juiste mate zal corrigeren. De zondige maar onwetende slaaf zal met enkele slagen worden geslagen; terwijl de opzettelijk ongehoorzame slaaf met vele slagen zal worden geslagen om daarna in de duisternis van de nacht naar buiten te worden gegooid. Zoals het vers hierboven al zei:  “Dagen waarin het oordeel wordt voltrokken”. Precies!