Hier volgt alweer het vierde en laatste deel uit de serie die gaat over de koning van het noorden. Dit specifieke deel is een bespreking van het derde gedeelte van het studieartikel uit de Wachttoren van deze maand – (uitgave mei 2020).

Ik besef me heel goed dat het voor Jehovah’s Getuigen ontmoedigend kan zijn om de informatie op deze website in overweging te nemen. Het is voor velen zeer moeilijk te begrijpen of te accepteren dat het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen er ten aanzien van de profetische interpretatie zo aantoonbaar naast zit. De Wachttoren-organisatie is altijd maar bezig met het sleutelen aan hun interpretaties en is druk bezig met het doorvoeren van allerhande aanpassingen. Dit blijkt ook nu weer het geval te zijn ten aanzien van deze twee Wachttoren-artikelen die gewijd zijn aan de koning van het noorden. Het Wachttoren-artikel lijkt de indruk wekken dat het Genootschap zich in de goede richting begeeft qua interpretatie. Echter blijkt ook hier weer dat de onderliggende fouten en verschillen met betrekking tot de fundamentele basis van hun begrip te groot zijn om zomaar eventjes recht te zetten door middel van een paar simpele ‘aanpassingen’ hier en daar.

Voor de duidelijkheid: Het kennen van de identiteit van de koningen van het noorden en het zuiden is niet essentieel voor onze redding. Echter vormt de verafgoding en verheerlijking van de Wachttoren-organisatie door Jehovah’s Getuigen, evenals hun onvoorwaardelijke vertrouwen dat zij in deze organisatie stellen, wel degelijk een probleem. Dit probleem zal zich uiteindelijk gaan manifesteren zodra de organisatie ineen zal storten. Dat komt omdat het Wachttorengenootschap bepaalde verwachtingen heeft gewekt – zoals ook weer het geval blijkt te zijn ten aanzien van de gepresenteerde informatie uit deze Wachttoren-uitgave, waarin Rusland namelijk wordt geïdentificeerd als de onbetwiste koning van het noorden die volgens hen “het Sierraadland” zal binnentrekken.

We kunnen in ieder geval wel waardering opbrengen voor het feit dat het Wachttorengenootschap enig inzicht heeft verschaft over het Sierraadand dat wordt geassocieerd met het christendom en dus niet met het letterlijke land Israël dat in het geografische Midden-Oosten ligt. We weten dat Gods eigendom iets geestelijks betreft. Paulus vertelde zijn Korinthische broeders dat ze werden opgebouwd om uiteindelijk een heilige tempel voor Jehovah te worden. Dit is wat het Wachttorengenootschap in de paragrafen acht en negen te zeggen heeft:

“In de laatste dagen is de koning van het noorden meerdere keren het Sieraadland binnengetrokken. Nazi-Duitsland trok bijvoorbeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog het Sieraadland binnen door Gods aanbidders te vervolgen en te doden. En toen na de Tweede Wereldoorlog de Sovjet-Unie koning van het noorden werd, trok die koning het Sieraadland binnen door Gods volk te vervolgen en te verbannen. In de afgelopen jaren zijn ook Rusland en zijn bondgenoten het Sieraadland binnengetrokken. In 2017 heeft deze koning van het noorden het werk van Jehovah’s volk verboden en heel wat broeders en zusters gevangengezet. Hij heeft onze publicaties verboden, waaronder de Nieuwewereldvertaling. Daarnaast werden ons bijkantoor in Rusland en ook Koninkrijkszalen en congreshallen in beslag genomen. Vervolgens zei het Besturende Lichaam in 2018 dat Rusland en zijn bondgenoten de koning van het noorden zijn…”

Het voornaamste probleem waarmee de Wachttoren-organisatie te maken heeft wanneer het gaat om profetische interpretatie, is dat de laatste dagen op dit moment nog niet begonnen zijn. De tijd van het einde is nog niet begonnen en daarom is ook de koning van het noorden nog niet de landen binnengestroomd en het Sierraadland binnengetrokken.

Als voorbeeld van een cruciale fout die het Wachttorengenootschap maakt kunnen we kijken naar het feit dat het centrale kenmerk dat Jezus ons gaf met betrekking tot de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden gedurende de tijd van het einde zal zijn dat de ‘heilige plaats’ zal worden verlaten en verwoest zal achterblijven. Jezus raadde de lezer aan om onderscheidingsvermogen te gebruiken en om de profetie van Daniël te raadplegen. En kijk nou toch eens! Het achtste hoofdstuk van Daniël gaat inderdaad zeer gedetailleerd in op hoe tijdens het laatste deel van de aanklacht een meedogenloos uitziende koning succesvol zal blijken te zijn (zoals de koning van het noorden) en hij zal zich groot maken richting het ‘Sierraad’ (zoals de koning van het noorden) en hij zal het heiligdom ontheiligen en neerhalen en hij zal verwoesting brengen en de heilige plaats en het leger vertrappen gedurende een vastgestelde tijd. (Daniel 8:13)

Het Wachttorengenootschap beweert dat deze profetie werd vervuld tijdens de Tweede Wereldoorlog – nee, niet door middel van de nazi’s of door de Sovjetstrijdkrachten, maar door het Anglo-Amerikaanse duo, dat het Wachttorengenootschap identificeert als de koning van het zuiden. Er wordt van Jehovah’s Getuigen verwacht dat zij dienen te geloven dat Amerika in de jaren 1940 de machtigen van deze aarde evenals de heiligen ten val heeft gebracht en heeft verwoest. Ook dienen zij te geloven dat de heilige plaats in diezelfde periode weer zou zijn hersteld in de oorspronkelijke toestand doordat de raad van bestuur van het Watchtower Bible & Tract Society in die periode enkele onbeduidende wijzigingen hadden doorgevoerd in hun eigen handvest.

Het zevende hoofdstuk van Daniël geeft hetzelfde weer. Er zal een koning tevoorschijn komen die arrogante woorden zal uitspreken richting de Allerhoogste (overeenkomstig de koning van het noorden en het zevenkoppige beest van Openbaring) en hij zal oorlog voeren tegen de heiligen en hij zal hen overwinnen (hen te gronde richten). Volgens het Wachttorengenootschap zou dit allemaal al zijn vervuld – nee, niet tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar toen Rutherford aan het einde van de Eerste Wereldoorlog een aantal maanden naar de gevangenis werd gestuurd.

We hebben in het boek Daniël dus drie duidelijk verwante profetieën kunnen vinden met betrekking tot de kleine hoorn, de meedogenloos ogende koning en de koning van het noorden, die allemaal zullen zijn voorbestemd om Gods heilige plaats in de tijd van het einde te vertrappen. Daarnaast beschikken we ook nog een keer over de woorden van Christus zelf die de dingen beschrijven die moeten gebeuren tijdens het besluit wanneer een walgelijk ding de heilige plaats zal vertrappen, zoals ook door Daniël werd voorzegd, waarvan het Wachttorengenootschap beweert dat deze woorden zullen worden vervuld zodra de Verenigde Naties alle valse religie zal vernietigen. De vraag die weldenkende personen vervolgens zouden moeten stellen is deze: Had het Besturende Lichaam hier nog minder onderscheidingsvermogen aan de dag kunnen leggen?

Met het oog op de grenzeloze blindheid van het Wachttorengenootschap, staat de meest relevante profetie over het ‘Sierraadland’ in Jesaja opgetekend. Dit is wat Jehovah heeft gezegd: “Wee de opzichtige kroon van de dronkaards van Efraïm en de verwelkende bloesem van zijn schitterende sieraad, dat rust op het hoofd van het vruchtbare dal van hen die door de wijn zijn bedwelmd! Jehovah beschikt over iemand die sterk en krachtig is. Als een hevige hagelbui, een vernielende storm, als een onweersbui die alles wegspoelt, zal hij het met kracht tegen de grond gooien. De opzichtige kronen van de dronkaards van Efraïm zullen onder de voet gelopen worden. En de verwelkende bloem van zijn schitterende sieraad, dat rust op het hoofd van het vruchtbare dal, zal worden als de vroege vijg vóór de zomer. Als iemand die ziet, eet hij die meteen op, zo uit de hand.” (Jesaja 28: 1-4)

Het schitterende land, dat in de oude Nieuwe Wereldvertaling werd beschreven als ‘luisterrijke sierraad’, dat sindsdien is aangepast naar louter het land van ‘zijn schitterende sierraad’, komt overeen met het Sierraadland dat door de koning van het noorden zal worden overstroomd. Hoe kunnen we zeker weten dat deze profetie niet simpelweg van toepassing is op het oude Israël? Omdat de metaforische overstroming van het eens zo schitterende land plaatsvindt in samenhang met de Tweede Komst van Jezus Christus. Dat blijkt duidelijk uit datgene wat verderop in het 28ste hoofdstuk van Jesaja wordt gezegd: want jullie zeggen: ‘We hebben een verbond gesloten met de Dood, met het Graf zijn we een overeenkomst aangegaan. Als de kolkende stortvloed voorbijkomt, zal die ons niet treffen, want we houden ons schuil in een leugen en we verbergen ons in bedrog.’ De Soevereine Heer Jehovah zegt daarom: ‘Kijk! Ik leg in Sion een beproefde steen als fundament, de kostbare hoeksteen van een stevig fundament. Wie gelooft, zal nooit in paniek raken.”

Het leggen van de beproefde steen in Sion verwijst niet naar de zalving van Jezus. Merk alstublieft op dat de kostbare hoeksteen van het stevige fundament een “beproefde steen” betreft. Jezus heeft de beproeving tot aan zijn dood doorstaan en daarna werd pas het Koninkrijk aan hem gegeven. Jezus zal echter pas de macht grijpen zodra zijn vijanden als een voetenbank onder zijn voeten geplaatst zullen worden. Zodra het Koninkrijk zal beginnen te regeren, zal Satan worden neergeworpen. De woedende draak zal een stortvloed van vervolging ontketenen. Ook dat komt weer overeen met de koning van het noorden die de landen zal binnenstromen.

Omdat zij die op dit moment heersen over de Jehovah’s Getuigen, zichzelf op een voetstuk hebben geplaatst, en niet in de laatste plaats vanwege hun bedrieglijke interpretatie ten aanzien van de profetie welke betrekking heeft op de Tweede Komst van Christus, namelijk dat Jezus al lang geleden zou zijn gekomen en dat Jezus hen al lang geleden de sleutels van het Koninkrijk zou hebben overhandigd, is het alsof het leiderschap van Jehovah’s Getuigen zoals de profetie zegt ‘een verbond met de Dood of het Graf’ heeft gesloten. Ze beseffen zich absoluut niet dat de overstroming hen ook daadwerkelijk zal treffen. Ze hebben zichzelf verscholen in een verzonnen leugenachtig bedrieglijk verhaal zoals we net in het bovenstaande Bijbelvers hebben kunnen lezen.

Echter zal door middel van Jehovah’s woord de komende vloed hen weten te vinden: “Ik zal het recht gebruiken als meetlint en rechtvaardigheid als schietlood. De hagel zal de toevlucht van leugens wegvagen en het water zal de schuilplaats wegspoelen. Jullie verbond met de Dood zal verbroken worden en jullie overeenkomst met het Graf zal niet standhouden. Als de kolkende stortvloed voorbij komt, zullen jullie erdoor bedolven worden. Zo vaak als hij voorbij komt, zal hij jullie wegspoelen. Morgen na morgen zal hij voorbij komen, dag en nacht. Alleen door angst zullen ze begrijpen wat ze hebben gehoord.” (Jesaja 28:17-19)

Net zoals het feit dat de vloed in de dagen van Noach iets was dat zich over de gehele aarde voltrok, en dus niet een plaatselijke gebeurtenis was zoals sommigen beweren, zo zal ook de komende overstroming van het land, evenals de invasie van het Sierraadland door de koning van het noorden betrekking hebben op de gehele aarde.

Het zal noodzakelijkerwijs niet eens te hoeven betekenen dat dit ook een traditionele invasie zal zijn die bestaat uit stoottroepen, hoewel dat ongetwijfeld wel deel ervan zal uitmaken. Zoals afgebeeld in de profetie van Joel, zal het sprinkhanenleger de gehele aarde verwoesten en ze zullen over elke omheinende muur springen en ze zullen door elk raam klimmen. De komende vloed van tirannie zal het huidige, relatief vredige en veilige systeem volledig wegspoelen, ja, inclusief de Wachttoren-organisatie.

Hoe zal dit dan gaan eindigen?

De Tweede Komst van Christus zal een epische gebeurtenis zijn. Als onderdeel van de profetische schuilplaats bestaande uit leugens waarover we net in Jesaja 28: 17-19 hebben kunnen lezen, moeten we helaas concluderen dat Jehovah’s Getuigen massaal zijn misleid door te geloven dat de parousia (Tweede Komst van Christus) al meer dan een eeuw aan de gang is – en dit zou volgens het Wachttorengenootschap uiteraard geheel onzichtbaar hebben plaatsgevonden. De harde waarheid is echter dat deze parousia absoluut niet onzichtbaar zal plaatsvinden. Jezus zal zichzelf namelijk openbaren aan de uitverkorenen. We kunnen er namelijk met zekerheid op vertrouwen dat die kleine groep uitverkorenen de glorieuze manifestatie van de Heer der hemelen en aarde met eigen ogen zullen zien. Daarna zullen zij een transformatie ondergaan. Vervolgens zullen zij dan de getuigen worden van Christus – net zoals de apostelen en ook anderen werden getransformeerd nadat ze de uit de dood opgewekte Jezus met eigen ogen zagen en werden gezalfd.

In tegenstelling tot de misleidende uitleg door het Wachttorengenootschap, over dat de twee getuigen waren gekomen en weer waren vertrokken in het jaar 1918, of wanneer dan ook, zal de openbaring van de zonen van God pas plaatsvinden zodra de uitverkorenen zullen worden geplaatst ten overstaan van bestuurders en koningen terwijl zij zullen getuigen dat ze Christus hebben gezien. Door middel van de getuigenis van twee getuigen zal de waarheid worden bevestigd ten aanzien van de aanwezigheid van Christus op aarde. Dit is ook wat werd voorzegd in de slotverzen van het elfde hoofdstuk van Daniël, waarin staat geschreven: Maar berichten uit het oosten en uit het noorden zullen hem verontrusten. Hij zal in grote woede uittrekken om weg te vagen en velen voor de vernietiging te bestemmen. Hij zal zijn koninklijke tenten planten tussen de grote zee en de heilige Sieraadberg. Hij zal volledig aan zijn eind komen en niemand zal hem te hulp komen.(Daniel 11:44-45)

Zoals we weten, komt de zon op in het oosten. Volgens de 48ste Psalm zou Jehovah’s troon in het noorden zijn gevestigd. Dat is ook de reden waarom de verzegelden, de toekomstige koningen van de aarde, in Openbaring 16:12 worden beschreven als “de koningen vanuit de opgang van de zon”. De dagster zal tijdens de dageraad in hun hart opkomen vanwege de aantreding van Christus (2Petrus 1:19). Dan zullen ook de uitverkorenen zo helder schijnen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader (Mattheus 13:43). Omdat hun verzegeling zal dienen als een garantie dat ze ook daadwerkelijk tot het Koninkrijk zullen worden toegelaten, zullen zij koningen worden samen met Christus, zelfs al wanneer ze op dat moment nog in het vlees zullen zijn. De berichten uit het oosten en uit het noorden die de koning van het noorden zullen verontrusten, slaan op de getuigenissen die zullen worden afgegeven door het gezalfde overblijfsel die betrekking hebben op het Koninkrijk van Christus.

Wat wordt er dan eigenlijk in Daniel 11:44-45 bedoeld, wanneer er staat dat de koning van het noorden zijn tenten zal planten tussen de grote zee en de heilige Sierraadberg? Het is opmerkelijk om te vermelden dat de koning van het noorden eerder al het Sierraadland was binnengegaan. Op wat voor manier verschilt dit dan met deze laatste inval in het land van de heilige Sierraadberg? De eerste invasie vindt plaats voordat het Koninkrijk is voltooid – voordat de definitieve verzegeling plaatsvindt. Die vloed zal dienen om de schuilplaats van leugens weg te vagen. Zodra de uitverkorenen echter eenmaal bijeen zijn verzameld en ook zijn verzegeld en zodra de selectie en tuchtiging van de overgeblevenen van de 144.000 is voltooid, pas dan zal het machtige Koninkrijk van God daadwerkelijk een feit zijn.

Echter, omdat de verzegelde uitverkorenen op dat moment nog gedurende 42 maanden in het vlees zullen zijn, zal dit voor de Duivel een onweerstaanbare verleiding vormen. Aangezien de definitieve verzegeling zal betekenen dat er op dat moment een einde is gekomen aan het 2000 jaar durende christelijke tijdperk waarin de 144.000 werden geroepen, beproefd en gekozen, zal de situatie zich voordoen waarbij Satan er alles aan zal doen om te proberen om in deze laatste fase minimaal 1 van de dan reeds verzegelden ertoe te verleiden om ontrouw aan God te worden. Als het Satan namelijk zou lukken om 1 van deze 144.000 te verleiden om ontrouw te worden aan God, dan zou dit betekenen dat Jehovah gefaald zou hebben. Het mogen er namelijk niet 143.999 zijn. Daarom zal Jehovah op die manier ook haken in de kaken van Gog slaan (Ezechiël 38:4) – door middel van het lokaas, namelijk de uitdaging om de goedgekeurde zonen van het Koninkrijk aan te vallen.

Net zoals de Romeinse koning van het noorden Jezus, Paulus en vele andere heiligen doodde, zo zal de koning van het noorden zijn tent ook in het domein van God opslaan zodra God de uitverkorenen op pad zal sturen. Uiteindelijk zullen zij eveneens worden vermoord. Dit zal ook meteen de allerlaatste verontwaardiging zijn en dit zal er tevens toe bijdragen dat het huwelijk van het Lam zal worden bespoedigd, aangezien alle leden van de bruid zich op dat moment bij Christus in de hemel zullen voegen. De koning van het noorden zal volledig tot zijn einde komen en hij zal daarna helemaal alleen komen te staan…..hulpeloos, terwijl het hemelse leger van Christus bezig is met het verwijderen van Satans strijdkrachten van het oppervlak van de aarde.

EINDE DEEL 4 VAN DE SERIE.

Korte huishoudelijke mededeling:

Vanaf vandaag, 18 juli 2020 zal Robert King er even een paar weken tussenuit gaan voor een korte vakantie. Dit artikel zal voorlopig ook even de laatste zijn van een reeks dagelijkse artikelen op deze website. Ik zal als Nederlandse vertaler en beheerder van deze website proberen om ondanks Roberts afwezigheid toch nog wat nieuwe artikelen online te plaatsen uit de lijst van vele artikelen die al eens door Robert zijn gepubliceerd. Mocht u als lezer nog een verzoek hebben voor de vertaling van een specifiek onderwerp of artikel uit het overzicht van artikelen die op de Engelstalige website staan, dan kunt u dit verzoek naar mij mailen op:  p.hettinga@gmail.com

Het overzicht van alle Engelstalige artikelen kunt u HIER vinden: