Dit artikel is geschreven als respons op vragen die op deze website worden gesteld.

1: Indien u zou ontdekken dat het Wachttorengenootschap iets leert dat in tegenspraak is met de Bijbel, wie zou u dan geloven?

Dit betreft eigenlijk slechts een voorbereidende vraag waar ook een duidelijk antwoord op gegeven zou moeten worden, echter is deze vraag bedoeld om het idee te introduceren dat er mogelijk een ongelijkheid bestaat tussen de Wachttoren en de Bijbel.

Welke fouten er ook worden verkondigd door het Wachttorengenootschap, (en er zijn er veel die verband houden met profetische interpretatie), we kunnen zeker van zijn dat één ding: geen enkele Drie-eenheidsaanhanger zal ooit met succes naar zo’n “ongelijkheid” kunnen wijzen.

2. Hoe kan ik het eeuwige leven verwerven?

Voor een Jehovah’s Getuige is de weg naar het eeuwige leven heel lang en kronkelig en doorloopt verschillende stadia waar aan het eind een groot eindexamen ligt waarover de Bijbel tegen hen zegt dat de meesten zullen zakken! Hun religie is gebaseerd op werken en niet op geloof! Wees voorbereid om hen een tekst te laten zien die ons werkelijk vertelt hoe we het eeuwige leven kunnen verwerven.

Jezus spoorde zijn discipelen aan zich krachtig in te spannen om door de nauwe deur naar binnen te gaan, omdat velen ernaar zullen streven, maar dit niet in staat zullen zijn. (Lukas 13:24) Volgens Jezus is redding niet iets dat gemakkelijk valt te bereiken. Bovendien gaf Jezus met absolute zekerheid aan dat christelijke werken een vereiste zijn. Lees zelf eens wat de Heer tegen de gemeente Sardis zei: “Word waakzaam en versterk wat nog over is en dreigt te sterven, want ik heb gemerkt dat je werk niet voltooid is in de ogen van mijn God.” (Openbaring 3: 2)

Welke werken zou Jezus misschien in gedachten hebben gehad? Wat dacht je bijvoorbeeld van het prediken evenals het onderwijzen van anderen? Hoeveel kerkgangers doen er alles aan om de werken van Christus te imiteren door in het openbaar te prediken en te onderwijzen? Jehovah’s Getuigen die doen dat. Hetzelfde kan niet worden gezegd van enige andere sekte. Het is daarom ook geen wonder dat wanneer het oordeel komt, Jezus de velen zal veroordelen die beweren hem te dienen. “Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen me zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van mijn Vader in de hemel. Op die dag zullen veel mensen tegen me zeggen: “Heer, Heer, we hebben toch in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam allerlei wonderen gedaan?” Dan zal ik openlijk tegen ze zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend! Ga weg, wetteloze mensen!” (Matteüs 7: 21-24)

3. Weet je of je het eeuwige leven hebt?

Een Jehovah’s Getuige kan onmogelijk weten of ze het eeuwige leven hebben tot aan het einde van de 1000-jarige regering, wanneer ze de laatste ‘beproeving’ moeten doorstaan die in Openbaring 20: 8 is uiteengezet. Vraag eens aan hen of ze verbaasd zullen zijn wanneer ze ontdekken dat de Bijbel ons vertelt dat we zeker kunnen weten dat we eeuwig leven hebben. Laat vervolgens 1 Johannes 5:13 aan hen zien: “Ik schrijf jullie deze dingen zodat jullie weten dat jullie eeuwig leven hebben, jullie die geloven in de naam van de Zoon van God.” Je zou ze kunnen vragen: “Zou het niet geweldig zijn om te weten dat je het eeuwige leven hebt?”

Eeuwig leven is iets wat is beloofd aan degenen die God gehoorzamen. Het betreft een uitgestelde hoop. Er bestaat geen twijfel over dat Gods voornemen zal worden vervuld. De enige onzekere factor is of wij, als individuen, onze hoop op redding zullen verwezenlijken, net zoals zoals Paulus zei: “Want met die hoop werden we gered. Maar als je al ziet waar je op hoopt, zou het geen hoop meer zijn. Hoe kun je hopen op iets dat je al ziet? Maar als we hopen op wat we niet zien, blijven we er vol verlangen en met volharding op wachten.” (Romeinen 8: 24-25)

Bovendien schreef Paulus aan de Filippenzen dat hij vond dat hij de prijs niet in zijn bezit had. “Niet dat ik het al heb gekregen of al volmaakt ben geworden. Maar ik doe mijn uiterste best om te bereiken waarvoor Christus Jezus mij heeft uitgekozen. Broeders, ik denk niet van mezelf dat ik het al bereikt heb, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en strek me uit naar wat vóór me ligt. Zo streef ik naar het doel om de prijs van de roeping naar boven te ontvangen, die God via Christus Jezus geeft.” (Filippenzen 3: 12-14)

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, leerden Christus en zijn belangrijkste apostel aan de mensen dat verlossing een zware inspanning vereist. Wie zou jij eerder geloven? Jezus? of een of andere predikant die gratis verlossing predikt?

4. Moet ik een Jehovah’s Getuige zijn om te worden opgewekt op een paradijsaarde?

Jehovah’s Getuigen wordt geleerd dat de overgrote meerderheid van de mensen (de “grote schare” van Openbaring 7: 9) voor eeuwig op een paradijsaarde zal leven en niet in de hemel, aanvankelijk met inbegrip van degenen die momenteel geen Jehovah’s Getuigen zijn. Dit roept de vraag op wat het nou voor nut heeft om in dit leven een Jehovah’s Getuige te zijn, of toe te behoren tot welke andere groepering of overtuiging dan ook, aangezien we allemaal een opstanding krijgen, ongeacht onze affiliatie!

Degene die deze vraag stelde verkeert in een diepe onwetendheid ten aanzien van wat de Bijbel leert. Ten eerste wordt de ‘grote schare’ niet opgewekt. Feitelijk zullen zij het unieke voorrecht hebben om helemaal niet te sterven. Als bevestiging hiervan blijkt ook uit de Bijbel dat iedereen die geroepen is om bij Christus in de hemel te zijn eerst moet sterven om de prijs te verzilveren. Dit in tegenstelling tot de grote schare. De grote schare betreft een groep gelovigen die het einde van de wereld zullen overleven. Zij zullen het middelpunt van de nieuwe wereld worden – de eerste generatie van de mensheid die niet onder Satans goddeloze invloed zal leven. In tegenstelling tot de misleidende overtuiging van de rapturisten, zal het achtergelaten worden op de aarde een onbeschrijfelijke zegen zijn. Openbaring beschrijft het: “Kijk! De tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. Hij zal elke traan uit hun ogen wissen. De dood zal er niet meer zijn. Er zal geen rouw, geen gehuil en geen pijn meer zijn. De dingen van vroeger zijn voorbij.” (Openbaring 21:3-4)

Iedereen die het bovenstaande vers eerlijk leest, zal moeten erkennen dat het verwijst naar de omstandigheden op aarde na de oorlog van Armageddon. God zal bij de mensheid hier op aarde zijn, net zoals hij ook in het begin bij Adam in Eden was.

5. Wat bereikte Jezus toch als de onrechtvaardigen worden opgewekt tot de paradijsaarde?

De implicatie is dat, of ik Christus nu volg of niet, ik hoe dan ook een opstanding zal krijgen, dus wat was nou de reden dat Jezus is gestorven? Jehovah’s Getuigen zouden kunnen proberen te beweren dat zijn dood ons in staat heeft gesteld om allemaal een opstanding te krijgen. Indien dat het geval is, vraag hen dan waar dit in de Bijbel staat. Je zou ze zelfs kunnen vragen waar dit dan in hun eigen literatuur staat. – dat is namelijk niet het geval!

Nogmaals; Het gaat hier om een vermeende bijbelexpert die verkeert in diepe onwetendheid.

In Handelingen 24:15 zei Paulus dat hij de hoop had dat God de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen zou opwekken uit de dood. Jezus zelf zei dat sommigen een opstanding des levens zouden ontvangen en dat anderen een opstanding des oordeels zouden krijgen, wat betekent dat ze na hun opstanding aan de hand van hun gedrag zouden worden beoordeeld.

6. Het Wachttorengenootschap leert dat Jezus ‘dood slechts een offer was voor Adams zonde, dus waarom vertelt de Bijbel ons dat Jezus stierf voor al onze zonden?

Je zou ze kunnen vragen om een van de vele verzen uit te leggen die ons leren dat al onze zonden zijn vergeven.

De vraagsteller heeft het wederom bij het verkeerde eind. Jehovah’s Getuigen leren niet dat Jezus voor Adam stierf. Jezus stierf voor Adams nakomelingen. Jezus stierf een plaatsvervangende dood voor Adam om God te voorzien van de equivalente waarde van het volmaakte menselijke leven dat Adam had verspeeld. Dit betekent nou ‘de losprijs’. Jezus heeft Adam feitelijk vervangen als de vader van de mensheid. Daarom zei Paulus ook toen hij de opstanding uitlegde dat Jezus de laatste Adam en de tweede mens was, wat betekent dat hij de laatste volmaakte mens was die Jehovah ooit zal scheppen, omdat door middel van Christus de zondige nakomelingen van Adam werden losgekocht, zullen zij worden verlost en degenen die gehoorzaam zullen zijn aan Christus zullen volledig worden hersteld en worden vrijgemaakt van zonde.

7. Waar staat in de Bijbel dat Gods koninkrijk geen koninkrijk is maar een regering?

Het Wachttorengenootschap leert dat Gods koninkrijk niet datgene is “waarover God heerst”, maar dat het een “regering” betreft die bestaat uit de 144.000 uit Openbaring 7: 4 die de enigen zijn die “wedergeboren” zullen worden. Jehovah’s Getuigen zouden kunnen verwijzen naar Daniël 2:44 en Jesaja 9: 6; die geen van beide aantonen dat een koninkrijk een regering betreft. Je zou dit aan Johannes 3 kunnen koppelen in de vorm van een waarschuwing om hen eraan te herinneren dat als ze niet wedergeboren zullen zijn, ze het koninkrijk niet eens zullen zien, laat staan dat ze het zullen binnengaan!

Nogmaals, we zien hier weer een vorm van diepe onwetendheid: In de (Engelstalige King James versie van de Bijbel lezen we: “For unto us a child is born, unto us a son is given: and the government shall be upon his shoulder: and his name shall be called Wonderful, Counsellor, The mighty God, The everlasting Father, The Prince of Peace.” – Jesaja 9: 6 King James Version

Vrij vertaald in het Nederlands staat hier: “Want voor ons is een kind geboren, voor ons is een zoon gegeven, en de regering zal op zijn schouder rusten; en zijn naam zal Wonderbaar worden genoemd, Raadsman, De machtige God, De eeuwige Vader, De Vredevorst.” – Jesaja 9: 6 King James-versie

Echter voor alle duidelijkheid, het Koninkrijk van God kan ook verwijzen naar de gemeente van Christus. De reden hiervoor is dat uiteindelijk allen die in het koninkrijk zijn, dat wil zeggen in de gemeente van de Eerstgeborene, en die eveneens zijn goedgekeurd, heersers zullen worden in de hemelse regering van Christus.

8. Hoeveel ‘hoop’ leert het besturende lichaam voor christenen?

Het besturend lichaam van de Jehovah’s Getuigen leert dat er twee zijn; een in de hemel voor de 144.000 en de andere op aarde voor alle anderen. Vraag eens aan hen hoe dit overeenkomt met Efeziërs 4: 4, dat zegt: “Er is één lichaam en één geest, zoals jullie werden geroepen tot de ene hoop van jullie roeping”

Alle eerste-eeuwse christenen waren geroepen om bij Christus in de hemel te zijn.

9. Waarom werd het Wachttorengenootschap tussen 1992 tot 2001 een geassocieerd lid van de Verenigde Naties?

Voordat u deze vraag als een aanval op de organisatie stelt, kunt u het beste de weg voorbereiden, anders kan het effect van deze vraag verloren gaan. Begin met te vragen waarom Jehovah’s Getuigen niet mogen deelnemen aan politieke aangelegenheden. Vraag ze vervolgens waarom ze de Verenigde Naties zo vreselijk haten. Laat ze eerst bevestigen hoe de VN zo tegen Jehovah’s koninkrijk is voordat je de bom laat vallen, dat het Wachttorengenootschap zelf lid is geweest van de Verenigde Naties. Dit vergroot het effect. Zij zouden dit hoogstwaarschijnlijk ontkennen dat dit ooit is gebeurd. Verzoek hen vervolgens om eens gewoon met hun ouderlingen hierover te spreken ter bevestiging of om dit zelf eens te onderzoeken. Zorg ervoor dat deze vraag door hun hoofd blijft sudderen.

Individuele Jehovah’s Getuigen hadden daar niets mee te maken. Een aantal van hun leiders hebben verraderlijk gehandeld. Dit lag ook in de lijn der verwachting.

10. Is Jezus uw middelaar bij God?

De Bijbel is duidelijk dat er maar één middelaar is en dat is Jezus (1 Timotheüs 2: 5), maar het besturende lichaam leert dat hij slechts de middelaar is voor de 144.000 en dat de 144.000 feitelijk de middelaars zijn voor de rest.

Jezus is de middelaar van het nieuwe verbond. Net zoals er bij het oude verbond door Mozes werd bemiddeld en zich exclusief tussen Jehovah en de natie Israël bevond, zo is het nieuwe verbond ook tussen Jehovah en het “Israël Gods”, zoals Paulus het in Galaten 6:16 noemde. Paulus legde uit dat het ware Israël van God het zaad van de belofte is, namelijk Christus en degenen die met hem verenigd zijn. Tijdens de 1000-jarige regering van het Koninkrijk zullen de 144.000 samen met Jezus als koningen en priesters dienen.