God kan alles of iedereen zijn die hij kiest. Hoewel God Almachtig is, heeft God blijkbaar ook een aantal beperkingen. Ten eerste is het onmogelijk dat God liegt. Denk daar maar eens over na. God kan niet onrechtvaardig handelen. Hij kan simpelweg niet onwaar of hypocriet zijn.

God is van nature liefdevol en vriendelijk. Mensen zijn dat voor het grootste deel ook. Althans we zijn dit wel geneigd. Dat komt omdat God in het begin de mens naar zijn beeld schiep – doordrenkt met zijn karakter en eigenschappen.

God is niet een of andere verre godheid die op een wolk door het universum zweeft en zijn zaad overal en nergens werpt om vervolgens de dingen maar op hun beloop te laten, terwijl Hij terloops van een afstandje toekijkt. Nee, God is doelgericht. Hij is altijd oprecht geïnteresseerd geweest in het reilen en zeilen op onze kleine onrustige aardbol.

Zoals we weten, was het oorspronkelijk de bedoeling van God dat Adam en Eva voor eeuwig en altijd in een paradijs van genot zouden leven. Het lijkt zo belachelijk eenvoudig, maar het enige wat die twee oorspronkelijke mensen moesten doen om alles te hebben wat ze zich maar zouden kunnen wensen was om niet van een bepaalde vrucht te eten. Natuurlijk ging het niet om de vrucht zelf.

Toen God zich had voorgenomen om een Schepper te worden, ja, toen hij besloot om schepselen te verwekken met wie hij contact kon hebben en iemand wilde zijn met wie zijn kinderen konden communiceren, maakte hij een heel duidelijk onderscheid tussen zichzelf en degenen van wie hij de vader was. God was en is een absolute Autoriteit.

De kinderen van God konden enkel van echte vrijheid genieten door zich te onderwerpen aan Zijn autoriteit. Zijn kinderen, of ze nu geestelijke zonen van God zijn of dat ze van stof zijn gemaakt, hebben allen de verplichting om hem te gehoorzamen. Dit concept is helemaal niet te ingewikkeld om te begrijpen. Welke ouder eist niet op zijn minst enige mate van gehoorzaamheid van hun eigen kind? Ten aanzien van God is het begrip gehoorzaamheid nooit iets vrijblijvends geweest. God gebruikte een bekende illustratie om zijn standpunt te verduidelijken. Hij is de pottenbakker en wij zijn de klei. De klei heeft geen zeggenschap over hoe de pottenbakker de klei vormt. Dit klinkt mij absoluut redelijk in de oren.

Gehoorzaamheid betonen aan God is een serieuze zaak. Een zekere engel beweerde ooit dat het niet nodig was om God te gehoorzamen. Hij loog. Hij liegt overigens nog steeds. Andere engelen werden in de dagen vóór de zondvloed van Noach ook ongehoorzaam. Geen wonder dat het een zooitje is in de wereld.

Al het handelen van God met de mensen is altijd afhankelijk geweest van gehoorzaamheid. God gebood Noach om een ark te bouwen. Noah deed dit gewoon. God gebood Abraham om hem zijn zoon te offeren. Abraham hief het mes op. Jehovah gebood Mozes naar Egypte af te reizen en de farao te confronteren. Hij deed dit.

Het meest voortreffelijke voorbeeld van gehoorzaamheid kwam van Jehovah’s eniggeboren Zoon. De Schrift leert dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd door wat hij heeft geleden. Dat wil overigens niet zeggen dat Jezus op enig moment ongehoorzaam was. Nee, Jezus vertelde de Joden dat hij altijd de dingen deed die zijn Vader behaagden. Voordat de Eerstgeboren zoon echter naar de aarde kwam, leefde hij in de hoogste mate van comfort en veiligheid. In die toestand was het voor hem gemakkelijk om te gehoorzamen. Geen enkel probleem. Hij was tenslotte Jehovah’s meest geliefde. Hij had alles. Omdat God het wilde, liet hij dit allemaal achter.

We kunnen ons onmogelijk voorstellen hoe groot deze stap voor hem geweest moet zijn door zichzelf van zijn goddelijkheid te ontdoen en zich tot een mens te verlagen. De enige vergelijking die ik me zou kunnen bedenken die enigszins zou uitbeelden hoe Jezus zich gevoeld zou kunnen hebben is wanneer een hooggeplaatst persoon ermee zou instemmen om zijn huis en zijn gezin te verlaten om vervolgens een hond te worden, of een ander minderwaardig wezen – indien dit mogelijk zou zijn geweest.

Maar zelfs als mens had Jezus voor de gemakkelijke weg kunnen kiezen. Laten we eerlijk wezen: hoeveel mannen zouden het aanbod hebben afgeslagen om koning van de wereld te zijn? Het aanbod om alle rijkdommen, vrouwen, en legers onder zijn bevel te hebben, al datgene waarvan vorsten genieten? Dat is precies wat Satan Jezus heeft aangeboden. Daarnaast was de Duivel ook prima in staat om zijn aanbod aan Jezus te kunnen leveren. Gelukkig wees Jezus de verleiding af.

In plaats daarvan koos Jezus ervoor dakloos te blijven. Hoewel Jezus de wereld had geschapen, had hij geen wereldse bezittingen. Hij had ook geen vrouwen. Zijn enige troost was het doen van de wil van zijn Vader. Hij reisde van hot naar her over de wegen van Israël en leerde aan een ieder die maar wilde luisteren. Hij genas de zieken, voedde de hongerigen en verdreef demonen uit degenen die waren bezeten.

Probeer je eens voor te stellen hoe Jezus zich gevoeld zou moeten hebben toen hij zich heel erg bewust was van de vreselijk pijnlijke en ondraaglijke dood die hem te wachten stond. Hij was zich zelfs volledig bewust van de exacte dag waarop hij dit noodlot moest ondergaan. Jezus stierf niet in een bed terwijl hij omringd zou zijn door familie en vrienden. Hij werd bespot, bespuugd en geslagen om vervolgens te worden uitgekleed en daarna halfnaakt aan een martelpaal te worden genageld.

Hij had dit vreselijke lot dat hem te wachten stond ook kunnen voorkomen. Op de avond dat dit allemaal in vervulling zou gaan en terwijl de volksmenigte hem met fakkels, knuppels en zwaarden kwam halen, begon Jezus met het lot van de hele wereld op zijn schouders letterlijk bloed te zweten. Terwijl hij zich met zijn gezicht voorover liet vallen zei Jezus: “Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan. Maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt.” (Matt 26:39)

God had zijn reputatie al op het spel gezet door Jezus te vertrouwen dat hij zich aan Gods wil zou onderwerpen. Dus nee, het was voor Jezus onmogelijk om onder zijn lot uit te komen. Het was voor Christus feitelijk ondenkbaar dat hij zou toestaan dat zijn Vader enige smaad zou treffen doordat hij zou weigeren om zich aan hem te onderwerpen. Jezus kende de wil van de Vader. Het stond in de profetieën geschreven. Jezus stond vervolgens op en gaf zich over aan de menigte, vastbesloten om zijn dood onder ogen te zien om zo God tot het einde toe te gehoorzamen.

Jesaja zei dat Jehovah tevreden was met wat hij zag toen Jezus werd verpletterd. (Jesaja 53:10-11). Uiteraard kan dit onmogelijk letterlijk worden opgevat. Wat de profetie werkelijk betekent, is dat God verheugd was vanwege het feit dat Jezus Hem tot zijn dood gehoorzaamde, omdat dit de kwestie die Satan had opgeworpen definitief zou beslechten.

Vanwege hetgeen wat Jezus had gedaan door zich zonder enig voorbehoud volledig aan de wil van de Vader te onderwerpen, heeft Jehovah Jezus verheven tot de ultieme autoriteit. Nu moeten allen Jezus als Heer gehoorzamen – net alsof hij de Almachtige God is. De apostel Paulus legde het als volgt uit: “Tijdens zijn leven op aarde heeft Christus met sterk geroep en tranen gesmeekt en gebeden tot degene die hem uit de dood kon redden, en hij werd verhoord vanwege zijn ontzag voor God. Hoewel hij een zoon was, heeft hij gehoorzaamheid geleerd door wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, werd hij verantwoordelijk voor de eeuwige redding van iedereen die hem gehoorzaamt, omdat hij door God is benoemd tot een hogepriester zoals Melchize̱dek.” (Hebreeën 5: 7-10)

Jehovah’s Getuigen hebben laten zien dat zij bereid zijn om de wil van God te gehoorzamen. Jezus gebood zijn volgelingen om discipelen te gaan maken en om hen de waarheid te onderwijzen. Jehovah’s Getuigen hebben ijverig gehoorzaamd aan dit gebod. Jehovah’s Getuigen hebben laten zien dat ze bereid zijn te lijden om te gehoorzamen. Bijvoorbeeld toen natiën hun burgers hadden bevolen om oorlog te voeren en om mensen te doden, hebben Jehovah’s Getuigen dit geweigerd te doen waardoor zij gevangenisstraf kregen en in sommige gevallen zelfs werden gedood. Jehovah’s Getuigen hebben erkend dat God de rechtmatige eigenaar is van bloed en weigeren dus ook om bloedtransfusies te ondergaan evenals hun eigen bloed te doneren. Sommigen van hen zijn als gevolg hiervan ook gestorven.

Echter zal binnenkort het uur van de beproeving aanbreken. Jezus waarschuwde dat deze gebeurtenis over de gehele wereld zal komen.

We hebben er nu een glimp van opgevangen.

In de korte tijd van enkele weken heeft natie na natie een lockdown opgelegd aan hun burgers. Zoals het er op dit moment voor staat hebben deze maatregelen een bijzonder grote impact gehad op Jehovah’s Getuigen. Behalve het feit dat velen van hen, net zoals velen in de wereld geconfronteerd worden met een situatie waarbij zij werkloos zijn geworden en hun inkomen hebben verloren, hebben Jehovah’s Getuigen van het Besturende Lichaam ook nog eens het bevel gekregen om het werk dat Christus hen heeft opgedragen te staken. Het wereldwijde werk dat door de Wachttoren-organisatie al vele jaren werd gefaciliteerd, staat ineens plotsklaps stil. Wat jammer. Zeker nu er op dit moment vele miljoenen huisbewoners thuis aanwezig zijn en er ook velen onder hen zijn die op dit moment ontvankelijk zijn voor de boodschap die in de Bijbel staat geschreven.

Dit is een buitengewone en ongekende ontwikkeling die zich onder onze ogen voltrekt. Bovendien kunnen Jehovah’s Getuigen vanwege de richtlijnen omtrent social-distancing, niet eens meer als gemeenten samen bij elkaar.

Het is echter ook goed om deze situatie vanuit een redelijk standpunt te bekijken. Jehovah’s Getuigen zouden niet willen bijdragen aan het verspreiden van de besmetting. Echter kan wel de vraag worden gesteld vanaf welk punt deze gehoorzaamheidskwestie in conflict komt te staan met het gebod van Christus?

Het is begrijpelijk waarom Jehovah’s Getuigen in de veronderstelling zijn dat Armageddon nabij is. Uiteraard is dat ook het geval. Maar eerst moet echter het uur van de beproeving aanbreken. En zoals je misschien wel zal vermoeden, zal dit te maken hebben met gehoorzaamheid.

Met de plotselinge ineenstorting van de economieën van de natiën is er niet veel fantasie voor nodig om je voor te kunnen stellen dat dit ook tegelijkertijd het einde betekent van de vrijheid en democratie zoals we die nu kennen. Natiën worden tot faillissement gedreven door middel van een bail-out in een verwoede poging om zich te redden uit de virtuele schuld die de City of London en Wall Street hun hebben opgelegd.

Wat zult u gaan doen wanneer Satan zijn beestachtige regering aan de wereld zal opleggen en van ons absolute gehoorzaamheid zal eisen in een vorm die onze gehoorzaamheid aan Christus zal compromitteren? Wat gaat u doen wanneer het geloof van Jehovah’s Getuigen zal worden verboden, zoals onlangs ook in Rusland is gebeurd? Wat zult u gaan doen wanneer uw voormalige vrienden, broeders of zusters u als Jehovah’s Getuige zullen overleveren aan de autoriteiten? Dit zijn geen hypothetische wat-als-vragen. Dit scenario komt razendsnel dichterbij!

Jezus bereidde zijn discipelen voor op het uur van beproeving. Hij legde het geheim uit van gehoorzaamheid, zelfs wanneer het lijkt alsof het te moeilijk zal zijn om God te gehoorzamen. Jezus zei: “Tegen jullie, mijn vrienden, zeg ik: wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden en daarna niets meer kunnen doen. Maar ik zal jullie vertellen voor wie je bang moet zijn: voor degene die de autoriteit heeft om mensen niet alleen te doden maar ook in Gehenna te gooien. Ja, ik zeg jullie: voor hem moet je bang zijn. Zijn vijf mussen niet te koop voor twee munten die weinig waard zijn? Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. Wees niet bang: jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.”   (Lukas 12: 4-7)

Vrees voor God is goed. Het betekent dat we bang zullen zijn om ongehoorzaam aan Hem te zijn. Voor degenen die gezalfd zijn, is de dood onvermijdelijk. Jezus is de weg die naar God leidt. En er is slechts één weg naar God – door middel van de dood. Degenen die in Christus zijn gedoopt, worden ook in zijn dood gedoopt. Zoals Jezus echter zei, kan de dood leiden tot 2 verschillende uitkomsten. Het kan tijdelijk zijn. Of het kan permanent zijn. We bepalen zelf welke van de twee het zal worden.

Mensen zijn angstig. Ze zijn bang om het virus te krijgen. Ze zijn bezorgd over hun persoonlijke financiën – bezorgd over de gezondheid en het welzijn van hun naaste familie. Helaas zal deze angst alleen nog maar intenser worden. Jezus voorzegde dat mensen tijdens het donkerste uur flauw zullen vallen van angst en zullen beven vanwege de verschrikkelijke dingen die over de wereld zullen komen.

Op de avond van zijn arrestatie troostte en versterkte Jezus zijn apostelen. Zijn woorden die toen aan hen werden gericht zouden voor ons tijdens dit uur nog bemoedigender moeten zijn. Jezus zei: “In de wereld zullen jullie het zwaar te verduren krijgen, maar houd moed! Ik heb de wereld overwonnen.” (Johannes 16:33)