Met de recente uitbraak van het coronavirus heeft JW.org een aantal artikelen gepubliceerd waarin word beweerd dat we ons bevinden in de laatste dagen, waarbij er extra nadruk word gelegd op ‘pestilenties’. Hoewel de informatie die door de Wachttoren-organisatie wordt verstrekt zo beknopt mogelijk is, zal ik proberen om nader in te gaan op de aangehaalde punten. Klik hier voor het artikel op JW.org.

Openbaring stelt inderdaad dat wanneer het vurig gekleurde paard wordt losgelaten, vrede van de aarde zal worden weggenomen en dat men elkaar zal afslachten met een groot zwaard. Is dit een nauwkeurige omschrijving van de huidige toestand van de wereld? Nauwelijks. De meeste mensen leven zonder angst voor oorlog. Uiteraard zijn er kleine uitzonderingen op de regel, wanneer je bijvoorbeeld zou wonen in het Midden-Oosten, Irak of Syrië, dan bestaat er wel een redelijke kans dat je persoonlijk getuige bent geweest van oorlog en zinloze slachtpartijen; maar de meeste mensen die nu leven, hebben tijdens hun leven absoluut geen oorlog meegemaakt. Het is 50 jaar geleden dat Amerika verwikkeld was in de oorlog in Vietnam, en zelfs toen vond de oorlog plaats, ver weg van de bewoonde wereld, ergens in de rijstvelden en de oerwouden van Indochina. De Eerste Wereldoorlog eindigde meer dan honderd jaar geleden en de herinneringen daaraan zijn uit het collectieve geheugen verdwenen. De Tweede Wereldoorlog raakt ook steeds meer op de achtergrond naarmate de jaren verstrijken. Vraag jezelf dus af: als de vrede in 1914 van de aarde werd weggenomen, is diezelfde vrede dan sindsdien weer hersteld? Kent u iemand persoonlijk wiens leven door oorlog word beïnvloedt? (Klik hier voor aanverwant artikel over de vervulling van profetie )

Hongersnoden zijn een veel voorkomende, regelmatige plaag. Volgens Wikipedia stierven er in de 20ste eeuw jaarlijks gemiddeld bijna een miljoen mensen door gebrek aan voedsel. Tientallen miljoenen mensen werden opzettelijk uitgehongerd in China en in de Sovjet-Unie. Volgens hetzelfde Wikipedia-artikel ‘waren de jaarlijkse sterfgevallen sinds 1980 echter gedaald tot gemiddeld 75.000 doden, wat minder is dan 10% van het totale aantal sterfgevallen gerekend tot de jaren zeventig’.

In plaats van voedseltekorten hebben mensen in ontwikkelde landen eerder meer kans op overvoeding. (Een nadere blik op 1914)

Gezien het gevoerde beleid van de gouverneur van de Bank of England en tevens alle grote banken om te stoppen met het financieren van alle industrieën die zogenaamd bijdragen aan de opwarming van de aarde en het klimaat, is het duidelijk de bedoeling van het Rijk om via het politieke beleid de voedselproductie in te perken en het voor boeren steeds moeilijker te maken. De gevolgen van dit beleid zullen uitmonden in hongersnood. Dit in combinatie met de intentie om het door de dollar gedomineerde financiële systeem in de nabije toekomst te laten crashen, zullen met absolute zekerheid leiden tot wijdverbreide voedseltekorten.

Jezus zei niet dat het aantal aardbevingen zou toenemen. Jezus zei enkel dat er grote aardbevingen zouden zijn. In dezelfde adem zei de Heer verder: „… Er zullen grote aardbevingen zijn en in de ene plaats na de andere voedseltekorten en epidemieën. Ook zullen er angstaanjagende dingen te zien zijn en zullen er uit de hemel grote tekenen zijn.’

Hieruit kunnen we dus opmaken dat de grote aardbevingen vergezeld zullen zijn van de andere dingen die Jezus heeft voorzegd; namelijk oorlog, hongersnood, pestilenties en angstaanjagende schouwspelen. De volgende vraag dient overwogen te worden: hebben we angstaanjagende schouwspelen evenals grote tekenen uit de hemel gezien? En zo ja, wat zouden deze dan zijn geweest?

Epidemieën of pestilenties zijn infectieziekten die zich snel van persoon tot persoon verspreiden. Sinds de Spaanse griep meer dan een eeuw geleden de wereld teisterde met 50 miljoen doden als gevolg en deze gebeurtenis ondertussen al lang uit het collectieve bewustzijn is verdwenen, heeft het Wachttorengenootschap ten aanzien van de vervulling van deze Bijbelse profetie zijn toevlucht genomen tot het linken van de pestilenties uit de profetie aan verschillende lichamelijke aandoeningen zoals hartziektes en kanker. Het is zeer onredelijk om dit verband te leggen. Dergelijke aandoeningen zijn namelijk niet overdraagbaar en zijn in de meeste gevallen te wijten aan de gekozen levensstijl van mensen. Zelfs HIV aids is doorgaans voor 100% te vermijden. Het lijkt erop dat het Besturende Lichaam de Covid-19-pandemie als een geschenk uit de hemel beschouwt zodat ze dit kunnen gebruiken om nog meer witkalk te smeren op de barsten die zijn ontstaan in de muur die ze hebben gebouwd rondom de waan van 1914. – Zie Ezechiël 13.

Jezus zei niet dat de criminaliteit zou toenemen. Jezus zei wel dat er een toename van wetteloosheid zou zijn. Toch zijn de misdaadcijfers in de Verenigde Staten de afgelopen decennia sterk gedaald en niet gestegen. Nogmaals, dit is wat Wikipedia stelt: “De misdaadcijfers zijn in de loop van de tijd gevarieerd, met een sterke stijging na 1963 en bereikte een brede uitpuilende piek tussen de jaren zeventig en begin jaren negentig. Sindsdien is de misdaad aanzienlijk gedaald en zijn de huidige misdaadcijfers ongeveer hetzelfde als die van de jaren zestig. ”

Hier volgt een vraag om te overwegen: kan een persoon als wetteloos worden beschouwd en tegelijkertijd geen crimineel zijn? Jazeker, Absoluut! Jezus verwees naar personen die hem “Heer” noemen en die in zijn naam profeteren en demonen in zijn naam verdrijven, als “werkers van wetteloosheid”. Wetteloosheid heeft dus te maken met mensen die zich niet onderwerpen aan Gods wil. In de Bijbel betekent wetteloosheid dus religieuze hypocrisie.

De Schrift zegt niet dat het ruïneren van de aarde iets is dat plaatsvindt in de tijd van het einde. Het moge duidelijk zijn dat een wereldwijde oorlog de planeet compleet zou verwoesten. Het ruïneren van de aarde dat tot dusver heeft plaatsgevonden valt in het niet vergeleken met de rampzalige gevolgen van een eventuele nucleaire oorlog.

  • De instelling van mensen verslechtert: velen zijn ondankbaar en ontrouw, staan voor geen enkele overeenkomst open en zijn kwaadsprekers. Ze zijn onbeheerst en wreed, hebben geen liefde voor het goede, ze zijn verraders, roekeloos en opgeblazen van trots (2 Timotheüs 3:1-4).

De apostel zei niet dat mannen kwaadsprekers zullen worden, of dat ze verraders zullen zijn of dat ze opgeblazen van trots zullen worden gedurende de tijd van het einde. Hij zei dat de laatste dagen moeilijk zouden zijn om door te komen omdat mannen “zo” en “zo” zullen zijn. Met andere woorden, de samenleving zal al tot zo’n dieptepunt zijn gekomen dat wanneer de laatste dagen beginnen, het om die reden ook moeilijke tijden zullen zijn die lastig zijn door te komen.

  • Ernstige problemen in het gezin; mensen zijn ‘zonder natuurlijke genegenheid’ en kinderen zijn ‘ongehoorzaam aan ouders’ (2 Timotheüs 3:2, 3).

Het uiteenvallen van de samenleving is een langdurig proces geweest. Vraag jezelf eens af, aangezien de Wachttoren-organisatie beweert dat de het besluit al in 1914 begon, was het toen ook al zo dat het kwaad waar de apostel Paulus het over had zich duidelijk openbaarde? Uiteraard was dit bij lange na niet het geval vergeleken met wat we vandaag de dag zien. Met dit in het achterhoofd kunnen we concluderen dat (volgens de definitie van de laatste dagen van de Wachttoren-organisatie) de laatste dagen dus niet altijd kritieke tijden zijn geweest die moeilijk zijn om door te komen.  (Zie artikel: Kijk, ik heb je gewaarschuwd)

Het lijkt erop dat het Besturende Lichaam hier een beetje misleiding toepast. Volgens het Wachttorengenootschap zal de liefde voor God onder de mensen van de wereld verkoelen vanwege de toenemende criminaliteit. Echter moet de vraag worden gesteld: Op welke manier hebben de religieuzen van de wereld op enig moment wel enige liefde voor God getoond? En als de liefde voor God überhaupt niet aanwezig is geweest, hoe kan het dan verkoelen? Wanneer we dit in de juiste context beschouwen zal het verkoelen van de liefde voor God tot uiting komen wanneer het moment aanbreekt waarop broeders elkaar zullen gaan haten en elkaar zullen verraden en elkaar zullen overhandigen om gedood te worden. We zien op dit moment al een groeiend aantal Jehovah’s Getuigen die gedesillusioneerd zijn geworden en tot struikelen zijn gebracht door de toenemende wetteloosheid van het Wachttorengenootschap. De liefde van nog veel meer mensen zal in de toekomst nog veel verder verkoelen.

De meest opmerkelijke uitingen van religieuze huichelarij zijn afkomstig van het leiderschap van Jehovah’s Getuigen. Een voorbeeld hiervan is hun schaamteloze verbond dat zij gedurende 10 jaar hebben gesloten met de Verenigde Naties (het wilde beest). Een ander voorbeeld is het feit dat zij hebben geweigerd om de zaak op zich te nemen van de vele duizenden kinderen die zijn misbruikt door seksuele roofdieren die zich voordoen als rechtschapen Jehovah’s Getuigen binnen de muren van de gemeenten. We zullen in de toekomst ongetwijfeld meemaken dat er nog veel meer huichelarij aan het licht zal komen. 

  • Beter begrip van Bijbelse profetieën, onder andere over de laatste dagen (Daniël 12:4).

Dit is werkelijk lachwekkend. De Wachttoren-organisatie heeft vrijwel elke profetie in Daniël verkeerd geïnterpreteerd – en overigens geldt dit ook voor ieder ander profetisch boek. Het Wachttorengenootschap doet bijvoorbeeld de belachelijke bewering dat de drie horens van het wilde beest door de 11de opstijgende hoorn werden ontworteld gedurende een periode van meer dan twee eeuwen, welke volgens hen begonnen zou zijn tijdens de verwoesting van de Spaanse Armada in 1588! Deze belachelijke interpretatie werd voor het eerst in 1958 gepresenteerd. Op welke wijze is het begrip van het Wachttorengenootschap ten aanzien van Bijbelprofetie beter geworden? (Zie artikel: The Spanish Armada or World War III?)

  • Wereldwijde prediking van het goede nieuws van het Koninkrijk (Mattheüs 24:14).

Jezus voorzegde dat het goede nieuws eerst moet worden gepredikt. Tijdens het tumultueuze besluit zal er geen gelegenheid meer zijn om te prediken of om discipelen te maken. Deze periode zal dan definitief achter ons liggen. (Zie artikelen: “En dan zal het einde komen” en “Ik zal gedurende al de dagen met u zijn tot aan het besluit”)

Al meer dan 140 jaar lang verkondigt het Wachttorengenootschap dat de tijd van het einde is begonnen en dat het Koninkrijk is gekomen. Het is begrijpelijk dat mensen het beu zouden worden om deze herhaalde waarschuwing verspreid over vele opeenvolgende generaties te blijven horen. De Wachttoren-organisatie heeft zichzelf hierdoor belachelijk gemaakt en heeft zichzelf onderwerp gemaakt van spot. Dit heeft vooral betrekking op zaken zoals het fiasco uit 1975 evenals de overlappende generatie-aanpassing. (YouTube-video)

Ironisch genoeg voorzegden de profetieën dat mensen ten onrechte zouden aankondigen dat de tegenwoordigheid is begonnen en dat de dag van Jehovah is aangebroken. Jezus waarschuwde ook dat er mensen zouden zijn die ten onrechte zouden prediken dat de “bestemde tijd is gekomen”. De Wachttoren is de enige bestaande organisatie die beweert dat de parousia al is begonnen en dat de dag van Jehovah (of de dag des Heren) al is aangebroken. De verkondiging van een valse parousia is op zichzelf de vervulling van profetie – de voorzegde werking van Satan met elk krachtig werk, wonderen en leugenachtige tekenen.

  • Deze profetieën zouden tegelijkertijd in vervulling gaan — niet alleen maar een paar of de meeste ervan, maar al deze profetieën (Mattheüs 24:33).

De vingervlugheid van de Wachttoren-organisatie ten aanzien van de verdraaiing van de Schrift komt hier volledig tot uiting. Zijn we zelf ooggetuige geweest van de vervulling van al deze profetieën? Zelfs volgens de Wachttoren-organisatie is het antwoord op deze vraag “nee”. Hebben we bijvoorbeeld mannen mat zien worden van vrees in afwachting van de vreselijke dingen die over de wereld zullen komen? Tijdens het hoogtepunt van de Koude Oorlog beweerde het Wachttorengenootschap altijd dat dit het geval was, dat de waas van angst die gedurende die periode kenmerkend was ook meteen de vervulling was van de woorden van Jezus. Op dit moment is dit allemaal anders. Beschouw als voorbeeld een opmerking uit een recent artikel uit het tijdschrift De Wachttoren van 15 juli 2015, paragraaf 11): “Wil dit zeggen dat er zich tekenen en gebeurtenissen zullen voordoen aan de letterlijke hemel? Dat moeten we afwachten. Hoe dan ook, deze tekenen zullen zorgen voor paniek en radeloosheid bij Gods vijanden.”

Jezus voorspelde: “Ook zal de ene broer de andere overleveren om gedood te worden, en een vader zijn kind, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten doden.” – Markus 13:12

Laat het Wachttorengenootschap nu eens samenhangend  uitleggen hoe dit aspect van het teken zich al heeft geopenbaard. Het is dus onomstotelijk duidelijk dat we absoluut nog niet getuige zijn geweest van alle voorspelde gebeurtenissen die volgens de Bijbel gelijktijdig zouden moeten plaatsvinden. En aangezien we dit alles nog niet hebben gezien, zijn we dus feitelijk nog nergens getuige van geweest.

Het falen van de Wachttoren-organisatie om de toekomst te onderscheiden is een belangrijk aspect van de profetie. Het boek Jesaja, en in het bijzonder het begin van het 40ste hoofdstuk, beschrijft een vooraf opgenomen gesprek dat God in de toekomst zal voeren met zijn getuigen die zich op dat moment in een hulpeloze toestand zullen bevinden – zij zullen gebukt gaan onder het lijden dat voortkomt uit het feit dat zij zullen weigeren om de waarheid te aanvaarden. Jehovah spreekt ze aan als zijnde blinden en doven en zegt tegen hen: “Doven, luister! Blinden, kijk en zie! Wie is blind behalve mijn dienaar, zo doof als de boodschapper die ik stuur? Wie is zo blind als degene die beloond is, zo blind als de dienaar van Jehovah? Je ziet veel maar je let niet op. Je oren zijn open maar je luistert niet.” – Jesaja 42: 18-20 (Zie artikel: De oren van doven en de ogen van blinden openen)

  • Leven we in ‘de laatste dagen’?

Nee, maar dat zou heel snel kunnen gaan veranderen.